Работилници » Национална работилница за Адресен Регистар, февруари 2018 година

Национална работилница за Адресен Регистар, февруари 2018 година

Во период од 26-28.02.2018 година во работна посета на Агенција за катастар на недвижности беа експерти од Холандскиот катастар во рамките на СПАТИАЛ проектот.

Гостите од Холандија земаа учество на националната работилница посветена на воспоставувањето на Адресен регистер во Република Македонија. На работилницата се дискутираа следните теми:

  • Дефинирање на процедурите за контрола на теренските податоци,
  • Мислење и препораки по однос на нацрт-текстот на законот за Адресен Регистер во Република Македонија,
  • Комуникација и координација со општините и други инволвирани институции,
  • INSPIRE Адреси искуството во Холандија,
  • Моменталниот модел на податоци за Адресниот регистер во Холандија;
  • Хармонизација од клучен регистер BAG до INSPIRE – Холандско искуство.

На следните линкови можете да ги најдете презентации од дводневната работилница за Адресен Регистер (линк1, линк2, линк3, линк4).