Организациона поставеност » Раководители на секторите

Раководители на секторите

 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Сектор за контрола и надзор Светлана Ингилизовска – Јаневска s.ingilizovska@katastar.gov.mk 072/231-495
Сектор за геодетски работи Дарко Буровски d.burovski@katastar.gov.mk 075/225-812
Сектор за геоматика Стојче Галазовски s.galazovski@katastar.gov.mk 075/359-483
Сектор за масовна процена на недвижностите / / /
Сектор за управување со човечки ресурси Донка Гаџовска d.gadzovska@katastar.gov.mk 071/200-316
Сектор за финансиски прашања Томица Младеновски t.mladenovski@katastar.gov.mk (02) 3204-803
Сектор за координација и меѓународни и национални активности (AREC INTERNACIONAL) Бојан Анастасов b.anastasov@katastar.gov.mk 076/456-968
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Светлана Димитриевска s.dimitrievska@katastar.gov.mk /
Сектор за аналитика и логистика Милена Кочовска, со времено задолжение m.kocovska@katastar.gov.mk 075/456-763
  Центар за катастар на недвижности – Скопје
Центар за катастар на недвижности  Скопје Митко Лекоски, задолжение со овластување m.lekoski@katastar.gov.mk 075/402-063
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Тони Митовски, задолжение со овластување t.mitovski@katastar.gov.mk /
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Златко Фармакоски z.farmakoski@katastar.gov.mk /
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПОЛОШКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за полошки регион Земри Дибрани, задолжение со овластување z.dibrani@katastar.gov.mk /
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности на југозападен регион Земри Дибрани, задолжение со овластување z.dibrani@katastar.gov.mk /
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности на пелагониски регион Земри Дибрани z.dibrani@katastar.gov.mk 075/402-903
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион Сузана Николовска Нацевска, задолжение со овластување s.nacevska@katastar.gov.mk 075/402-903
 СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион Сузана Николовска Нацевска, задолжение со овластување s.nacevska@katastar.gov.mk /
 СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Богољуб Јанкоски b.jankoski@katastar.gov.mk 075/248-743
 СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион Зоран Бузлиев z.buzliev@katastar.gov.mk 075-276-482