Организациона поставеност » Помошници-раководители на секторите

Помошници-раководители на секторите

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Сектор за контрола и надзор Светлана Ингилизовска – Јаневска s.ingilizovska@katastar.gov.mk 072/231-495
Сектор за геодетски работи Бранкица Стојановска, задолжение со овластување b.stojanovska@katastar.gov.mk 075/402-901
Сектор за геоматика Александра Крастовски, задолжение со овластување a.dimitrovska@katastar.gov.mk 02/3204-821
Сектор за управување со човечки ресурси Петар Сибиноски p.sibinoski@katastar.gov.mk 075/402-908
Сектор за управување со човечки ресурси Донка Гаџовска d.gadzovska@katastar.gov.mk /
Сектор за финансиски прашања Томица Младеновски t.mladenovski@katastar.gov.mk 075/226-318
Сектор за координација на меѓународни и национални активности (AREC INTERNATIONAL) Милена Кочовска m.kocovska@katastar.gov.mk 075/456-763
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) / / /
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Светлана Димитриевска s.dimitrievska@katastar.gov.mk 076/490-853
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Петре Поповски p.popovski@katastar.gov.mk 071/368-284
Сектор за аналитика и логистика / / /
ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ – СКОПЈЕ
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Љупка Новевска lj.novevska@katastar.gov.mk 075/402-907
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Христина Бошнакоска h.bosnakovska@katastar.gov.mk 075/248-742
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Гордана Савиќ g.savic@katastar.gov.mk /
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Тони Митовски, задолжение со овластување t.mitovski@katastar.gov.mk /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПОЛОШКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за полошки регион Сузана Нацевска Николовска s.nacevska@katastar.gov.mk 075/402-903
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион / / /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион Арбен Ќерими a.qerimi@katastar.gov.mk /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион / /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион / /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за источен регион / / /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион / /