Организациона поставеност » Заменик – директор

Заменик – директор

 

Заменик директор
м-р Арбен Ќерими – дипломиран инженер по геодезија
 
Назив на институцијата:  
Агенција за катастар на недвижности
Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје, Македонија
Позиција: Заменик директор
Образование:  
2015 – 2016 После дипломски студии на Градежен факултет, втор циклус студии по Геодезија на УКИМ-Скопје
2009 – 2010 Додипломски студии на Градежен Факултет, отсек Геодезија на УКИМ – Скопје
1997 Градежен Факултет, отсек Геодезија на УКИМ, Скопје
1988 – 1989 Средно образование СУО „Зеф Љуш Марку”, Скопје
 прочитај повеќе>>