Организациона поставеност » Директор

Директор

Директор
м-р Борис Тунџев – дипломиран инженер по геодезија

 

Назив на институцијата:  
Агенција за катастар на недвижности
Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје, Македонија
Позиција: Директор
Образование
 2007 – 2010 Постдипломски студии: Градежен факултет, Скопје, Катедра за геодезија
Звање: Магистер на технички науки од областа на геодезијата
2004 – 2006 Градежен факултет, Скопје, Катедра за виша геодезија
Звање: Дипломиран инженер по геодезија
1987 – 1990 Градежен факултет, Скопје, Катедра за виша геодезија
Звање: Инженер по геодезија  
1982 – 1986 Средно училиште ГУЦ „Здравко Цветковски“, Скопје
 прочитај повеќе>>