За нас » Организациона поставеност

Организациона поставеност

Во АКН, организационата поставеност е утврдена на следниве нивоа:

Според видот, обемот, сложеноста и меѓусебната сродност и поврзаност, АКН е сочинета од следниве организациски структури:

Генералната дирекција на Агенцијата за катастар на недвижности, е сочинета од:

  • Сектори;
  • Одделенија;
  • Самостојно одделение за внатрешна ревизија;

Центарот за катастар на недвижности – Скопје, е сочинет од:

  • Сектори;
  • Одделенија;

 

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за катастар на недвижности заведен под бр. 0101-15956/1 од 16.10.2015  година (.pdf)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во Агенцијата за катастар на недвижности заведен под бр. 15956/4 од 09.11.2015 година (.pdf)
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во Агенцијата за катастар на недвижности заведен под бр. 0101-10248/1 од 22.07.2019 година (.pdf)