Контакт » Центар за катастар на недвижности – Скопје

Центар за катастар на недвижности – Скопје

Со овластување одговорен за Центарот за катастар на недвижности : Митко Лекоски, дипл. геод. инж.
Адреса: Дрезденска бб, Скопје
Телефон: (02) 3097 300, (02) 3097 337, Факс: 3097 336
Е-пошта: /

Во Центарот за катастар на недвижности – Скопје се вршат работи што се однесуваат на:

  • систематско запишување, поединечно запишување и запишување на незапишани права по востановен катастар на недвижности;
  • издавање имотни/поседовни листови и копии од катастарски план;
  • заверка/одобрување на геодетски елаборати;
  • запишување и бришење хипотеки, други стварни права и факти што се од влијание за недвижностите;
  • запишување на промените во катастар на недвижности и катастар на земјиште;
  • изготвување потврди, уверенија и известувања;
  • изготвување и издавање податоци од интабулационите книги
  • примање барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и издавање информации од јавен карактер;
  • изготвување податоци од катастарот на недвижности и катастарот на земјиште за приватниот геодетски сектор;
  • организирање и водење на архивското работење.