Сектори во АКН » Сектор за финансиски прашања

Сектор за финансиски прашања

Раководител: Томица Младеновски, дипл. економист
Телефон:  (02) 3204 803
Е-пошта: finansii@katastar.gov.mk

Во Секторот за финансиски прашања се вршат работи што се однесуваат на:

  • изготвување на буџет, контрола на извршување на буџетот и стратешкиот план;
  • управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата;
  • следење на остварување на приходите и извршување на трошоците, буџетско и финансиско известување;
  • следење и реализација на договори за јавни набавки и контрола на комплетноста и исправноста на целокупната документација, ех-анте и ех-пост контрола;
  • евиденција на преземени обврски, пријавување и поднесување на барања за плаќање до трезор;
  • пресметување и исплата на плата, придонеси, надоместоци и запирања од плата по разни основи;
  • подигање готовина, исплати и уплати и благајничко работење;
  • сметководствено евидентирање на извршување на буџетот и изготвување на годишна сметка;
  • изготвување на Годишен финансиски извештај и извештај за реализирани програми и проекти.