Сектори во АКН » Сектор за управување со човечки ресурси

Сектор за управување со човечки ресурси

Раководител: Донка Гаџовска, дипл. правник
Телефон:(02) 3204 818 
Е-пошта: covecki.resursi@katastar.gov.mk

Во Секторот за управување со човечки ресурси се вршат работи што се однесуваат на:

  • управување со човечки ресурси и анализа на работните места;
  • администрирање и давање совети од областа на човечките ресурси на сите вработени во Агенцијата;
  • изготвување нацрт-општи акти и иницирање постапки за усогласување на општите акти со прописите од областа на внатрешната организација и систематизација на Агенцијата, системот на плати и од областа на работните односи;
  • организирање средби и комуникација со средствата за јавно информирање;
  • водење евиденција за присутност на вработените, за користењето на паузите, навременото доаѓање и заминување од работа и изготвување извештаи за потребите на материјално-финансиското работење на Агенцијата;
  • аналитички работи поврзани со архивските, документационо-техничките и други административни и технички работи.