Сектори во АКН » Сектор за координација на меѓународни и национални активности (AREC International)

Сектор за координација на меѓународни и национални активности (AREC International)

Раководител: Бојан Анастасов, дипл. правник
Телефон: (02) 3103 084
Е-пошта: b.anastasov@katastar.gov.mk

Во Секторот за координација на меѓународни и национални активности (AREC International) се вршат работи што се однесуваат на:

 • одржување, развивање и унапредување на билатералната соработка со меѓународни организации  од  областа на  геодетските  работи, правните работи и  катастарот  на недвижности;
 • следње на европската регулатива  и хармонизација на прописите за кои е надлежна Агенцијата со законодавството на Европската Унија;
 • координирање  и усогласување  на  активностите за  потпишување договори,  спогодби  и програми за билатерална соработка;
 • одржување, развивање и унапредување на билатералната соработка со меѓународни организации од областа на геодетските работи и катастарот на недвижности;
 • изготвување анализи, информации, извештаи, осврти и други материјали за состојбите во доменот на билатералната соработка;
 • координирање на активностите при учество на АКН во меѓународни проекти  што се  однесуваат на геодетските работи,  правните работи и катастарот на недвижности;
 • развивање на политики поврзани со пристап до донаторските фондови, европските фондови  и меѓународните институции;
 • развивање на политики за имплементација на twinning програми во АКН;
 • координација на меѓународните проектите кои се реализираат во АКН преку воспоставување на рутини за доставување на редовни годишни/полугодишни извештаи опд реализацијата на проектите;
 • студиско-аналитички  и  административно-технички  работи што  се  однесуваат на реализирање на  меѓународната,  билатералната и  мултилатералната соработка  со меѓународни институции;
 • ги координира активностите при  вршење на консултантски услуги и обуки во  земјата и странство, вклучително и логистичките активности;
 • ги организира и администрира постапките од финанскиското работење како и подготовка на техничка/тендерска документација согласно соодветните процедури за јавни набавки ;
 • студиско-аналитички  и  административно-технички  работи при спроведувањето на консултантски услуги и обуки во  земјата и странство