Сектори во АКН » Сектор за контрола и надзор

Сектор за контрола и надзор

Раководител: Светлана Ингилизовска – Јаневска, дипл.правник
Телефон:  (02) 3204 836
Е-пошта: kontrola@katastar.gov.mk

Во Секторот за контрола и надзор се вршат работи што се однесуваат на:

  • увид и контрола на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти
  • надзор на работата на приватниот геодетски сектор
  • прием на претставки и предлози во писмена форма
  • прием на преставки и предлози преку инфо-линијата или преку веб-страницата од страна на правни и физички лица
  • постапување по преставките со вршење увид и контрола, изготвување извештаи и записници од извршениот увид и контрола
  • прием на барања преку инфо-линијата од потенцијални странски и домашни инвеститори.