Сектори во АКН » Сектор за катастар на недвижности за Југоисточен регион

Сектор за катастар на недвижности за Југоисточен регион

в.д. Раководител:  Дончо Каратанев, дипл.елект.инженер
Телефон:  075 402 056
Е-пошта: d.karatanev@katastar.gov.mk

Во Секторoт за катастар на недвижности за Југоисточен регион се вршат работи кои се однесуваат на:
  • запишување на незапишани права по востановен катастар на недвижности;
  • издавање имотни листови (евидентен лист, лист за времени објекти, пописен листа со незапишани права), лист за предбележување на градба и копии од катастарски план;
  • заверка/одобрување на геодетски елаборати;
  • запишување и бришење хипотеки, други стварни права и факти што се од влијание за недвижностите;
  • запишување на промените во катастар на недвижности;
  • изготвување потврди, уверенија и известувања;
  • примање барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и издавање информации од јавен карактер;
  • изготвување податоци од катастарот на недвижности и катастарот на земјиште за приватниот геодетски сектор;
  • организирање и водење на архивското работење.