Сектори во АКН » Сектор за геоматика

Сектор за геоматика

Раководител: Стојче Галазовски, дипл. геод. инж.
Телефон: (02) 3103 021
Е-пошта: s.galazovski@katastar.gov.mk

Во Секторот за геоматика се вршат работи кои се однесуваат на:
 • воспоставување, одржување, управување и развој на графички бази на податоци;
 • контрола на квалитет и потврда на квалитеот на податоците при изработка на дигитални катастарски планови и нивна миграција во е-Кат системот;
 • изработка на стандардизирани продукти базирани на геопросторни податоци;
 • воспоставување, одржување, управување и овозможување на јавен пристап до Националната инфраструктура на просторните податоци;
 • креирање, собирање и публикување на метаподатоци;
 • имплементирање на стандарди за геопросторни податоци и сервиси во согласност со европската директива INSPIRE;
 • примена на современи информациски системи во управување со податоци;
 • водење и одржување на регистар на просторни единици;
 • воспоставување, управување, одржување и развој на графички регистар за улици и куќни броеви;
 • воспоставување, управување, одржување и развој на Графичкиот регистар за градежно земјиште;
 • востановување и одржување на катастарот на инфраструктурните објекти кои се протегаат на територија која е во надлежност на два или повеќе сектори/одделенија;
 • заверка, одобрување и спроведување на геодетски елаборат за инфраструктурни објекти;
 • воспоставување, управување и одржување на регистарот на цени;
 • утврдување на методите за масовна процена на недвижностите;
 • спроведување на масовна процена на недвижностите;
 • индексирање на вредноста на недвижностите по категории и зонирање;
 • изготвување на статистички, просторни и економски анализи на пазарот на недвижности;
 • издавање на согласност за усогласеност на урбанистичките планови или урбанистичко планската документација, со катастарските подлоги;