Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Штип

Одделение за катастар на недвижности Штип

Адреса: ул. Васил Главинов б.б.
Телефон: /
Е-маил: g.jovanovic@katastar@gov.mk 
в.д. Раководител: Горан Јовановиќ
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Штип

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АРГУЛИЦА 30001 09-18744/1 30.12.2008 165/2008 конверзија
Ново Село Штип 30002 09-16626/1 26.10.2009 129/2009 конверзија
БАТАЊЕ 30003 10-3047/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
БРЕСТ 30004 09-60/1 14.01.2000 1/2000 систематско излагање
ВРСАКОВО 30005 09-1942/1 31.03.2003 22/2003 систематско излагање
ВРТЕШКА 30006 09-15896/1 07.11.2008 141/2008 систематско излагање
ГОЛЕМ ГАБЕР 30007 09-15819/1 06.11.2008 140/2008 систематско излагање
ГОРАЧИНО 30008 09-5125/1 03.12.1999 77/1999 систематско излагање
ГОРНИ БАЛВАН 30009 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО ТРОГЕРЦИ 30010 09-3001/1 14.06.2001 46/2001 систематско излагање
ДОБРОШАНИ 30011 09-9929/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
ДОЛНИ БАЛВАН 30012 09-18743/1 30.12.2008 165/2008 конверзија
ДОЛНО ТРОГЕРЦИ 30013 09-3002/1 14.06.2001 46/2001 систематско излагање
ДОЛАНИ 30014 09-142/1 20.01.2004 2/2004 систематско излагање
ДРАГОЕВО 30015 09-3312/2 07.06.2004 35/2004 систематско излагање
ЕБЕПЛИЈА 30016 09-14859/1 21.10.2008 132/2008 систематско излагање
ЕДЕКЛЕРЦИ 30017 09-5817/1 11.05.2007 58/2007 систематско излагање
ЈАМУЛАРЦИ 30018 09-14496/1 28.12.2007 158/2007 систематско излагање
ЈУНУЗЛИЈА 30019 09-6323/1 21.04.2009 52/2009 систематско излагање
КАЛАУЗЛИЈА 30020 09-6322/1 21.04.2009 52/2009 систематско излагање
КАЛАПЕТРОВЦИ 30021 09-15420/1 29.10.2008 135/2008 систематско излагање
КАРБИНЦИ 30022 09-18413/1 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
Карбинци-вонград 30522 09-18416/1 25.11.2009 142/2009 конверзија
КАРАОРМАН 30023 09-11250/1 09.07.2009 85/2009 систематско излагање
Караорман-вонград 30523 09-11251/1 09.07.2009 85/2009 конверзија
КЕПЕКЧЕЛИЈА 30024 09-6325/1 21.04.2009 52/2009 систематско излагање
КОЗЈАК 30025 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КОШЕВО 30026 09-14221/1 09.09.2009 112/2009 систематско излагање
КРИВИ ДОЛ 30027 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
КРУПИШТЕ 30028 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КУРФАЛИЈА 30029 09-6324/1 21.04.2009 52/2009 систематско излагање
КУЧИЛАТ 30030 09-11784/1 16.07.2009 88/2009 систематско излагање
КУЧИЦА 30031 09-13409/1 17.08.2009 103/2009 систематско излагање
ЛАКАВИЦА 30032 09-4964/1 27.08.2004 57/2004 систематско излагање
ЛЕСКОВИЦА 30033 09-2716/1 29.05.2001 41/2001 систематско излагање
ЛИПОВ ДОЛ 30034 09-3781/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
ЉУБОТЕН 30035 09-1159/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
МАЛ ГАБЕР 30036 09-15552/1 30.10.2008 136/2008 систематско излагање
МИЧАК 30037 09-13408/1 17.08.2009 103/2009 систематско излагање
МУРАТЛИЈА 30038 09-11782/1 16.07.2009 88/2009 систематско излагање
НИКОМАН 30039 09-15421/1 29.10.2008 135/2008 систематско излагање
НОВО СЕЛО 30040 09-2168/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ОЏАЛИЈА 30041 09-15272/1 27.10.2008 134/2008 систематско излагање
ПЕНУШ 30042 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ПИПЕРОВО 30043 09-2011/1 27.04.2000 33/2000 систематско излагање
ПОЧИВАЛО 30044 09-11785/1 16.07.2009 88/2009 систематско излагање
ПРНАЛИЈА 30045 09-11783/1 16.07.2009 88/2009 систематско излагање
ПРИПЕЧАНИ 30046 09-12006/1 20.07.2009 89/2009 систематско излагање
ПУХЧЕ 30047 09-3003/1 14.06.2001 46/2001 систематско излагање
РАДАЊЕ 30048 09-11364/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
РУЉАК 30049 09-12918/1 05.08.2009 99/2009 систематско излагање
САРЧИЕВО 30050 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СЕЛЦЕ 30051 09-3380/1 27.03.2007 38/2007 систематско излагање
СКАНДАЛЦИ 30052 09-14498/1 28.12.2007 158/2007 систематско излагање
СОФИЛАРИ 30053 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СТЕПАНЦИ 30054 09-3782/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
СУВО ГРЛО 30055 09-3004/1 14.06.2001 46/2001 систематско излагање
СУДИК 30056 без архивски
број
04.03.2003 13/2003 систематско излагање
СУШЕВО 30057 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ТАНАТАРЦИ 30058 09-5126/1 03.12.1999 77/1999 систематско излагање
ТАРИНЦИ 30059 09-9250/1 30.06.2008 78/2008 систематско излагање
Таринци-вонград 30059 09-9251/1 30.06.2008 78/2008 конверзија
ТЕСТЕМЕЛЦИ 30060 02-5665/1 18.07.2006 83/2006
ТРИ ЧЕШМИ 30062 09-10856/1 28.07.2008 94/2008 систематско излагање
Три Чешми-вонград 30562 09-10900/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ХАЏИ-РЕЏЕПЛИ 30064 09-4558/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
ЦРВУЛЕВО 30066 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЦРЕШКА 30067 09-5818/1 11.05.2007 58/2007 систематско излагање
ЧАРДАКЛИЈА 30068 09-8079/1 09.06.2008 70/2008 систематско излагање
Чардаклија-вонград 30068 09-8078/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
ЧИФЛИК 30069 09-1160/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ШАШАВАРЛИЈА 30070 09-13410/1 17.08.2009 103/2009 систематско излагање
ШОПУР 30071 09-4557/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
ШТИП 2 30101 09-6452/1 06.05.2008 57/2008 систематско излагање
ШТИП 1 30102 09-13355/1 25.09.2008 121/2008 систематско излагање
ШТИП 3 30103 09-16453/1 24.11.2008 145/2008 систематско излагање
ШТИП 4 30104 09-8298/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
ШТИП 5 30105 09-15639/1 09.10.2009 123/2009 систематско излагање
ШТИП 6 30106 09-16628/1 26.10.2009 129/2009 систематско излагање
Штип-вонград 30107 09-16627/1 26.10.2009 129/2009 конверзија