Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Куманово

Одделение за катастар на недвижности Куманово

Адреса: ул. Гоце Делчев б.б.
Телефон: 031-423-893
Е-маил: m.risteska@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Мирјана Ристеска
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Куманово

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АГИНО СЕЛО 17001 09-3991/1 07.06.2005 42/2005 систематско излагање
АЛАШЕВЦЕ 17002 09-8456/1 19.07.2007 90/2007 систематско излагање
АЛГУЊА 17003 10-2781/1 25.11.1993 71/1993 систематско излагање
АЉИНЦЕ 17004 09-11373/1 11.07.2009 86/2009 систематско излагање
АРБАНАШКО 17005 09-16773/1 28.11.2008 148/2008 систематско излагање
БАЈЛОВЦЕ 17006 09-9713/1 17.06.2009 76/2009 систематско излагање
БЕЛАНОВЦЕ 17008 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
БЕЉАКОВЦЕ 17009 09-1615/1 07.04.2000 27/2000 систематско излагање
БИЉАНОВЦЕ 17010 09-3600/1 11.03.2010 34/2010 систематско излагање
Биљановце-вонград 17510 09-6771/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
БРЕШКО 17011 09-16772/1 28.11.2008 148/2008 систематско излагање
БРЗАК 17012 09-4812/1 09.08.2004 53/2004 систематско излагање
БУКОВЉАНЕ 17013 09-11538/1 18.08.2008 102/2008 систематско излагање
ВАК‘В 17014 09-8911/1 01.08.2007 95/2007 систематско излагање
ВАКСИНЦЕ 17015 09-4937/1 01.04.2010 45/2010 систематско излагање
Ваксинце-вонград 17515 09-11366/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
ВИНЦЕ 17016 09-2060/1 25.03.2005 19/2005 систематско излагање
ВИШТИЦА 17017 09-17294/1 06.11.2009 134/2009 систематско излагање
Виштица-вонград 17517 09-17295/1 06.11.2009 134/2009 конверзија
ВОЈНИК 17018 09-2172/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ВРАГОТУРЦЕ 17019 09-4909/1 07.04.2008 46/2008 систематско излагање
ВРАЧЕВЦЕ 17020 09-860/1 21.01.2008 10/2008 систематско излагање
ГАБРЕШ 17021 09-4567/1 24.10.2001 84/2001 систематско излагање
ГЛАЖЊА 17022 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО КОЊАРЕ 17023 09-1501/1 08.03.2004 11/2004 систематско излагање
ГОШИНЦЕ 17024 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГРАДИШТЕ 17025 09-559/1 18.01.2007 6/2007 систематско излагање
ДЕЈЛОВЦЕ 17026 09-4994/1 24.03.2009 40/2009 систематско излагање
ДЛАБОЧИЦА 17027 09-5188/1 26.03.2009 42/2009 систематско излагање
Д‘ЛГА 17028 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ДОБРАЧА 17029 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
ДОБРОШАНЕ 17030 09-1789/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
Доброшане-вонград 17530 09-6122/1 02.05.2008 56/2008 систематско излагање
ДОВЕЗЕНЦЕ 17031 09-4566/1 24.10.2001 84/2001 систематско излагање
ДРАГОМАНЦЕ 17033 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ДРЕНОК 17034 09-11375/1 11.07.2009 86/2009 систематско излагање
ДУМАНОВЦЕ 17035 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЖЕГЉАНЕ 17036 09-4908/1 07.04.2008 46/2008 систематско излагање
ЖЕЉУВИНО 17037 09-4995/1 24.03.2009 40/2009 систематско излагање
ЖИВИЊЕ 17038 09-8084/1 19.12.2003 81/2003 систематско излагање
ЗЛОКУЌАНЕ 17039 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЗУБОВЦЕ 17040 09-5275/1 27.11.2000 100/2000 систематско излагање
ИЗВОР 17041 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЈАЧИНЦЕ 17042 09-2552/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
КАНАРЕВО 17043 09-1616/1 07.04.2000 27/2000 систематско излагање
КАРАБИЧАНЕ 17044 10-2104/1 09.08.1993 49/1993 систематско излагање
КАРЛОВЦЕ 17045 09-2691/1 27.02.2008 28/2008 систематско излагање
КЛЕЧЕВЦЕ 17046 09-7613/1 03.07.2007 83/2007 систематско излагање
КОИНЦЕ 17047 09-7193/1 22.05.2008 64/2008 систематско излагање
КОКИНО 17048 09-12850/1 22.11.2007 141/2007 систематско излагање
КОКОШИЊЕ 17049 09-2014/1 27.04.2000 33/2000 систематско излагање
КОЛИЦКО 17050 09-3767/1 23.06.2003 40/2003 систематско излагање
КОСМАТАЦ 17051 09-3956/1 31.08.2000 71/2000 систематско излагање
КУМАНОВО 17052 09-3267/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
КУТЛИБЕГ 17053 09-2236/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
КУЧКАРЕВО 17054 09-2553/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
К‘ШАЊЕ 17055 09-2015/1 27.04.2000 33/2000 систематско излагање
ЛИПКОВО 17056 09-1788/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
Липково-вонград 17556 09-6016/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
ЛОЈАНЕ 17057 09-4936/1 01.04.2010 45/2010 систематско излагање
Лојане-вонград 17557 09-6018/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
ЛОПАТЕ 17058 09-6411/1 26.04.2010 57/2010 систематско излагање
Лопате-вонград 17558 09-6450/1 06.05.2008 57/2008 конверзија
ЉУБОДРАГ 17059 09-11543/1 18.08.2008 102/2008 конверзија
МАКРЕШ 17060 10-2545/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
МАЛОТИНО 17061 09-9931/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
МАТЕЈЧЕ 17062 09-1979/1 11.02.2010 20/2010 систематско излагање
Матејче-вонград 17562 09-6451/1 06.05.2008 57/2008 конверзија
М‘ГЛЕНЦЕ 17063 09-16992/1 01.12.2008 149/2008 систематско излагање
МЛАДО НАГОРИЧАНЕ 17064 09-3284/1 25.02.2011 24/2011 систематско излагање
МУРГАШ 17065 09-3158/1 26.06.2001 48/2001 систематско излагање
НИКУЉАНЕ 17066 10-2572/1 20.12.1994 66/1994 систематско излагање
НИКУШТАК 17067 09-11381/1 14.07.2009 87/2009 конверзија
Никуштак-вонград 17567 09-4868/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
НОВО СЕЛО 17068 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НОВОСЕЉАНЕ 17069 09-3955/1 31.08.2000 71/2000 систематско излагање
ОБЛАВЦЕ 17070 09-1836/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
ОРАШАЦ 17071 09-558/1 18.01.2007 6/2007 систематско излагање
ОРАХ 17072 09-3248/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
ОРИЗАРИ 17073 09-12350/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ОПАЕ 17074 09-12351/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ОСИЧЕ 17075 09-172/1 13.01.2009 5/2009 систематско излагање
ОТЉА 17076 09-1070/1 26.01.2010 11/2010 систематско излагање
Отља-вонград 17576 09-6784/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ПЕЗОВО 17077 09-4844/1 06.08.2003 52/2003 систематско излагање
ПЕЛИНЦЕ 17078 09-14860/1 21.10.2008 132/2008 систематско излагање
ПУЗАЈКА 17080 09-4907/1 07.04.2008 46/2008 систематско излагање
ПЧИЊА 17081 09-11380/1 14.07.2009 87/2009 конверзија
Пчиња-вонград 17581 09-4887/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
РАМНО 17082 09-15903/1 07.11.2008 141/2008 систематско излагање
РЕЖАНОВЦЕ 17083 09-7195/1 22.05.2008 64/2008 систематско излагање
РЕЧИЦА 17084 09-3609/1 26.05.2005 38/2005 систематско излагање
Р‘НКОВЦЕ 17085 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
РОМАНОВЦЕ 17086 09-4073/1 18.03.2010 38/2010 систематско излагање
Романовце-вонград 17586 09-6785/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
РОПАЛЦЕ 17087 09-16457/1 24.11.2008 145/2008 конверзија
РУЃИНЦЕ 17088 09-2951/1 15.06.2000 47/2000 систематско излагање
РУНИЦА 17089 09-8731/1 26.07.2007 93/2007 систематско излагање
СКАЧКОВЦЕ 17090 09-1286/1 02.02.2007 12/2007 систематско излагање
СЛУПЧАНЕ 17091 09-18844/1 07.12.2009 146/2009 систематско излагање
Слупчане-вонград 17591 09-6772/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
СОПОТ 17092 10-2474/1 19.10.1993 63/1993 систематско излагање
СТАРО НАГОРИЧАНЕ 17093 10-367/1 13.02.1995 9/1995 систематско излагање
СТЕПАНЦЕ 17094 09-9753/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
СТРАЖА 17095 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СТРЕЗОВЦЕ 17096 09-3957/1 31.08.2000 71/2000 систематско излагање
СТРИМА 17097 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СТРНОВАЦ 17098 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
СТУДЕНА БАРА 17099 09-8915/1 01.08.2007 95/2007 систематско излагање
СУШЕВО 17100 10-2473/1 19.10.1993 63/1993 систематско излагање
ТАБАНОВЦЕ 17101 09-6429/1 28.05.2007 64/2007 систематско излагање
ТРОМЕЃА 17102 09-11542/1 18.08.2008 102/2008 конверзија
УМИН ДОЛ 17103 09-12349/1 09.09.2008 113/2008 систематско излагање
ЦВЕТИШНИЦА 17104 09-16993/1 01.12.2008 149/2008 систематско излагање
ЦВИЛАНЦЕ 17105 09-10525/1 24.06.2009 79/2009 систематско излагање
ЧЕЛОПЕК 17106 10-2179/2 10.11.1994 59/1994 систематско излагање
ЧЕРКЕЗИ 17107 09-19437/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Черкези-вонград 17607 09-11365/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
ЧЕТИРЦЕ 17108 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
ШУПЉИ КАМЕН 17109 09-8308/1 26.12.2003 83/2003 систематско излагање