Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Кавадарци

Одделение за катастар на недвижности Кавадарци

Адреса: ул. Едвард Кардељ бр 5
Телефон: 043-413-030
Е-маил: a.trajkov@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Ацо Трајков
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Кавадарци

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БЕГНИШТЕ 11001 10-759/1 04.03.1993 12/1993 систематско излагање
БОХУЛА 11002 09-1740/1 06.02.2008 19/2008 систематско излагање
БОЈАНЧИШТЕ 11003 09-2215/1 06.04.2004 22/2004 систематско излагање
БОШАВА 11004 09-8914/1 01.08.2007 95/2007 систематско излагање
БРУШАНИ 11005 09-3501/1 10.06.2003 38/2003 систематско излагање
ВАТАША 11006 10-339/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ВОЗАРЦИ 11007 10-2359/1 24.09.1996 52/1996 систематско излагање
ГАЛИШТЕ 11008 09-4881/1 06.08.2003 52/2003 систематско излагање
ГЛИШИЌ 11009 10-337/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ГАРНИКОВО 11010 09-7373/1 28.11.2003 75/2003 систематско излагање
ГРБОВЕЦ 11011 10-1724/1 20.06.1997 28/1997 систематско излагање
ДАБНИШТЕ 11012 10-1354/1 04.05.1993 28/1993 систематско излагање
ДЕБРИШТЕ 11013 09-2237/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ДОБРОТИНО 11014 9-1582/1 12.03.2003 15/2003 систематско излагање
ДРАГОЖЕЛ 11015 09-1581/1 12.03.2003 15/2003 систематско излагање
ДРЕНОВО 11016 09-1119/1 17.04.1998 18/1998 систематско излагање
ДРАДЊА 11017 09-4189/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
КАВАДАРЦИ 11047 10-1615/1 28.06.1995 32/1995 систематско излагање
КАВАДАРЦИ-вонград 11018 10-2571/1 20.12.1994 66/1994 систематско излагање
КАМЕН ДОЛ 11019 09-2012/1 27.04.2000 33/2000 систематско излагање
КЕСЕНДРЕ 11020 09-4882/1 06.08.2003 52/2003 систематско излагање
КЛИНОВО 11021 09-6795/1 03.11.2003 70/2003 систематско излагање
КОНОПИШТЕ 11022 09-8327/1 26.12.2005 114/2005 систематско излагање
КОШАНИ 11023 09-4191/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
КРЊЕВО 11024 09-4281/1 12.07.2004 46/2004 систематско излагање
КРУШЕВИЦА 11025 09-321/1 27.01.2000 5/2000 систематско излагање
КУМАНИЧЕВО 11026 09-253/1 29.01.2002 5/2002 систематско излагање
МАРЕНА 11027 09-4505/1 03.11.1999 70/1999 систематско излагање
МАНАСТИРЕЦ 11028 10-589/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
МРЕЖИЧКО 11029 09-12663/1 12.09.2008 115/2008 систематско излагање
МРЗЕН ОРАОВЕЦ 11030 09-4190/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
ПАЛИКУРА 11031 10-593/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ПРАВЕДНИК 11032 09-252/1 29.01.2002 5/2002 систематско излагање
РАДЊА 11033 09-3654/1 15.10.2002 80/2002 систематско излагање
РАЕЦ 11034 09-5123/1 03.12.1999 77/1999 систематско излагање
РЕСАВА 11035 10-1354/1 04.05.1993 28/1993 систематско излагање
РОЖДЕН 11036 09-16990/1 01.12.2008 149/2008 систематско излагање
РИБАРЦИ 11037 10-588/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
РОСОМАН 11038 09-2898/1 07.10.1998 49/1998 систематско излагање
СОПОТ 11039 09-14497/1 28.12.2007 158/2007 систематско излагање
СИРКОВО 11040 09-2152/1 10.04.2003 27/2003 систематско излагање
СТРАГОВО 11041 09-6908/1 01.11.2004 78/2004 систематско излагање
ТРСТЕНИК 11042 10-2208/1 31.08.1996 45/1996 систематско излагање
ФАРИШ 11043 09-2013/1 27.04.2000 33/2000 систематско излагање
ШЕШКОВО 11044 09-942/1 27.02.2002 16/2002 систематско излагање
ШИВЕЦ 11045 10-624/1 26.02.1997 8/1997 систематско излагање
ЧЕМЕРСКО 11046 09-2937/1 10.04.2006 46/2006 систематско излагање
Тиквешко езеро 11100 09-4862/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање