Одделенија » Центар за катастар на недвижности Скопје

Центар за катастар на недвижности Скопје

Адреса: Дрезденска бб
Телефон: 02-3097-300; 02-3097-337
Е-маил: m.lekoski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Митко Лекоски
Работно време: пон-пет 08:30-16:30;
шалтер 07:30-20:00;
работа со странки од 08:00 до 16:00

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Центарот за катастар на недвижности Скопје

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЈВАТОВЦИ 25001 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
АЛДИНЦИ 25002 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
АРАЧИНОВО 25003 09-4071/1 18.03.2010 38/2010 конверзија
АРНАКИЈА 25004 09-10861/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
БАДАР 25005 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БАЊАНЕ 25006 09-6862/1 03.05.2010 61/2010 конверзија
БАРОВО 25008 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
БАТИНЦИ 25009 09-4070/1 18.03.2010 38/2010 конверзија
ИЛИНДЕН 25010 09-6719/2 16.05.2012 60/2012 систематско излагање
Илинден-вонград 25510 09-11460/2 16.07.2012 89/2012 конверзија
БЛАЦЕ КАЛЕ 25012 09-10858/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
БОЈАНЕ 25013 09-4069/1 18.03.2010 38/2010 конверзија
Бојане-вонград 25513 09-8895/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
БРЕСТ 25014 10-2970/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
КАТЛАНОВСКА БРЕЗНИЦА 25015 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
БРЊАРЦИ 25016 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БРОДЕЦ 25017 10-678/1 04.04.1995 18/1995 систематско излагање
БУЧИНЦИ 25018 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БУЈКОВЦИ 25019 09-10866/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
БУКОВИЌ 25020 09-1561/1 03.02.2010 15/2010 конверзија
Буковиќ-вонград 25520 09-8896/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
БУЛАЧАНИ 25021 09-4068/1 18.03.2010 38/2010 конверзија
Булачани-вонград 25521 09-4877/2 04.04.2008 45/2008 конверзија
БУНАРЏИК 25022 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БУТЕЛ 25023 03-14421/2 14.10.2010 137/2010 систематско излагање
ЦРЕШЕВО 25024 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЦРН ВРВ 25025 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЦРВЕНА ВОДА 25026 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЧАЈЛАНЕ 25028 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЧИФЛИК 25029 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЧУЧЕР-САНДЕВО 25030 09-11787/2 20.07.2009 89/2009 систематско излагање
Чучер-Сандево-вонград 25530 09-12005/1 20.07.2009 89/2009 конверзија
ЌОЈЛИЈА 25031 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДЕЈКОВЕЦ 25032 09-4103/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ДЕЉАДРОВЦИ 25033 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ДИВЉЕ 25034 09-4193/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
ДОБРИ ДОЛ 25035 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ДОБРИНО 25036 09-4101/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ДОЛНО КОЛИЧАНИ 25037 09-17263/1 04.12.2008 151/2008 конверзија
ДОЛНО КОЊАРИ 25038 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ДОЛНО ЛИСИЧЕ 25039 09-4072/1 18.03.2010 38/2010 конверзија
Долно Лисиче-вонград 25539 09-9759/1 11.07.2008 85/2008 конверзија
ДОЛНО СВИЛАРЕ 25040 09-17262/1 04.12.2008 151/2008 конверзија
Долно Соње-вонград 25541 09-8892/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
ДОЛНО ВОДНО 25042 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ДРАЧЕВИЦА 25043 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДРЖИЛОВО 25045 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЕЛОВО 25047 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГЛУМОВО 25048 09-18638/1 29.12.2008 164/2008 конверзија
ГЛУВО БРАЗДА 25049 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
НЕРЕЗИ 25050 09-7140/1 08.05.2010 63/2010 конверзија
Нерези-вонград 25550 09-10871/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ 25051 09-11459/2 16.07.2012 89/2012 конверзија
ГОРНО КОЛИЧАНИ 25052 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО КОЊАРИ 25053 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГОРНО ЛИСИЧЕ 25054 09-19108/2 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Горно Лисиче-вонград 25554 09-19444/1 14.12.2009 148/2009 конверзија
ГОРНО СОЊЕ 25055 09-10867/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ГОРНО СВИЛАРЕ 25056 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО ВОДНО 25057 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГОРЊАНЕ 25058 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОВРЛЕВО 25059 15-14499/1 03.01.2008 1/2008 конверзија
ГРАЧАНИ 25060 15-14499/1 03.01.2008 1/2008 конверзија
ГРАДМАНЦИ 25061 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГРАДОВЦИ 25062 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГРЧЕЦ 25063 09-10873/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ГРУШИНО 25064 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГУМАЛЕВО 25065 09-4104/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ИДРИЗОВО 25066 09-7181/1 23.05.2011 69/2011 конверзија
ИНЏИКОВО 25067 09-9356/2 18.06.2012 76/2012 систематско излагање
Инџиково-вонград 25567 09-8897/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
ЈАБОЛЦИ 25068 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЈУРУМЛЕРИ 25069 09-17457/2 17.11.2009 138/2009 систематско излагање
Јурумлери-вонград 25569 09-17883/1 17.11.2009 138/2009 конверзија
КАДИНО 25070 09-4367/1 20.03.2009 39/2009 конверзија
КАЛДИРЕЦ 25071 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
КАТЛАНОВО 25072 09-16989/1 01.12.2008 149/2008 конверзија
КИСЕЛА ВОДА 1 25073 09-1187/1 25.03.1999 17/1999 систематско излагање
КОНДОВО 25074 09-5246/1 30.03.2009 43/2009 конверзија
Кондово-вонград 25574 09-8898/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
КОПАНИЦА 25075 09-10862/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
КОЖЛЕ 25076 09-4099/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
КРУШОПЕК 25077 09-10872/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
КУЧЕВИШТЕ 25078 09-5191/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
Кучевиште-вонград 25578 09-4880/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
КУЧКОВО 25079 09-4548/1 26.03.2010 42/2010 конверзија
ЛЕТЕВЦИ 25080 09-4100/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ЉУБАНЦИ 25081 09-4549/1 26.03.2010 42/2010 конверзија
Љубанци-вонград 25581 09-4881/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
ЉУБОТЕН 25082 09-4784/1 24.03.2009 40/2009 конверзија
Љуботен-вонград 25582 09-9758/1 11.07.2008 85/2008 конверзија
МАЏАРИ 25083 09-16722/2 02.12.2010 155/2010 систематско излагање
МАЛЧИШТЕ 25084 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
МАРИНО 25085 09-5189/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
Марино-вонград 25585 09-8894/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
МАРКОВА СУШИЦА 25086 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
МАТКА 25087 09-4783/1 24.03.2009 40/2009 конверзија
Матка-вонград 25587 09-4879/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
МИЛАДИНОВЦИ 25088 09-5826/1 10.04.2009 47/2009 конверзија
Миладиновци-вонград 25588 09-4882/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
МИРКОВЦИ 25089 10-2155/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
МОЈАНЦИ 25090 09-11362/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
МОРАНИ 25091 09-16987/1 01.12.2008 149/2008 конверзија
МРАЛИНО 25092 09-10860/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
МРШЕВЦИ 25093 09-10863/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
НИКИШТАНЕ 25094 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
НОВА БРЕЗНИЦА 25095 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
НОВО СЕЛО ДРАЧЕВО 25096 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОГЊАНЦИ 25098 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ОРЕШАНИ 25099 09-16988/1 01.12.2008 149/2008 конверзија
ОРЛАНЦИ 25101 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ОРМАН 25102 09-12905/2 17.08.2009 103/2009 систематско излагање
Орман-вонград 25602 09-13407/1 17.08.2009 103/2009 конверзија
ОСИНИЧАНИ 25103 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ПАГАРУША 25104 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАКОШЕВО 25105 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАЛИГРАД 25106 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАТИШКА РЕКА 25107 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПЕТРОВЕЦ 25108 09-5247/1 30.03.2009 43/2009 конверзија
Петровец-вонград 25608 09-8893/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
ПОБОЖЈЕ 25109 10-1487/1 18.06.1996 30/1996 систематско излагање
РАДИШАНИ 25110 09-13003/2 07.10.2011 139/2011 систематско излагање
РАКОТИНЦИ 25111 09-10868/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
БЛАЦЕ ПЕТРОВЕЦ 25112 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РАШТАК 25113 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
РАМНИ ГАБЕР 25114 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
Р‘ЖАНИЧИНО 25115 09-10859/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СЕМЕНИШТЕ 25117 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СМЕСНИЦА 25120 09-4105/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
СОПИШТЕ 25121 09-8584/2 04.07.2011 90/2011 систематско излагање
Сопиште-вонград 25621 09-8988/1 04.07.2011 90/2011 конверзија
СРЕДНО КОЊАРИ 25122 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
СТАЈКОВЦИ 25123 09-6718/2 16.05.2012 60/2012 систематско излагање
Стајковци-вонград 25623 09-8891/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
СТРАЧИНЦИ 25124 09-10864/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СТРАХОЈАДИЦА 25125 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СТУДЕНИЧАНИ 25126 09-4938/1 01.04.2010 45/2010 конверзија
Студеничани-вонград 25626 09-8679/1 18.06.2008 74/2008 конверзија
КАТЛАНОВСКА СУШИЦА 25127 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СВЕТА ПЕТКА 25128 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ТАНУШЕВЦИ 25131 10-2570/1 20.12.1994 66/1994 систематско излагање
ТАОР 25132 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ТЕКИЈА 25133 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ТИСОВИЦА 25134 09-4102/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ТРУБАРЕВО 25135 09-5248/1 30.03.2009 43/2009 конверзија
УМОВО 25136 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
УСЈЕ 25137 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ВИЗБЕГОВО 25138 09-1981/1 11.02.2010 20/2010 систематско излагање
ВРАЖАЛЕ 25139 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВРТЕКИЦА 25140 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВОЛКОВО 25141 09-17148/2 08.11.2012 140/2012 систематско излагање
ЗЕЛЕНИКОВО 25142 09-10869/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЗЛОКУЌАНИ 25143 09-2355/2 16.02.2009 20/2009 систематско излагање
РАШЧЕ 25160 09-4785/1 24.03.2009 40/2009 конверзија
Рашче-вонград 25660 09-9757/1 21.07.2008 91/2008 конверзија
ШИШЕВО 25161 09-5244/1 30.03.2009 43/2009 конверзија
Шишево-вонград 25661 09-8935/1 25.06.2008 76/2008 конверзија
ЦВЕТОВО 25162 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛАСКАРЦИ 25163 09-10865/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ПАНИЧАРИ 25164 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РАДУША 25165 09-5245/1 30.03.2009 43/2009 конверзија
Радуша-вонград 25665 09-4878/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
РАОВИЌ 25166 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КАРПОШ 25167 10-1630/1 17.06.1997 26/1997 систематско излагање
КИСЕЛА ВОДА 2 25169 09-1978/1 15.05.2002 31/2002 систематско излагање
ЧАИР 25800 03-12236/2 25.08.2010 112/2010 систематско излагање
ДРАЧЕВО 1 25844 09-16478/2 22.10.2009 128/2009 систематско излагање
ДРАЧЕВО 2 25845 09-20897/2 24.12.2012 164/2012 систематско излагање
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1-НОВО СЕЛО 25847 09-19580/2 21.12.2009 152/2009 систематско излагање
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 4-ВЛАЕ 25848 09-6865/1 03.05.2010 61/2010 систематско излагање
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 6-ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 25849 09-11270/2 23.07.2010 100/2010 систематско излагање
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 2-МИРЧЕ АЦЕВ 25850 09-2207/2 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 3-ДЕКСИОН 25851 09-3816/2 17.03.2010 37/2010 систематско излагање
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 5-ЛЕПЕНЕЦ 25852 09-7783/2 20.05.2010 70/2010 систематско излагање
ЦЕНТАР 1 25900 10-2341 04.10.1995 46/1995 систематско излагање
ЦЕНТАР 2 25901 10-136/1 26.01.1996 3/1996 систематско излагање
БАРДОВЦИ 25907 09-10671/2 30.06.2009 81/2009 систематско излагање
САРАЈ 25916 09-12661/1 12.09.2008 115/2008 систематско излагање
СИНЃЕЛИЌ 1 25918 09-20115/1 28.12.2009 157/2009 систематско излагање
СИНЃЕЛИЌ 2 25919 09-1214/2 31.01.2011 11/2011 систематско излагање
СИНЃЕЛИЌ 3 25920 09-7498/2 16.05.2012 60/2012 конверзија
ГАЗИ БАБА 25997 09-7853/1 05.12.2005 105/2005 систематско излагање
СТАРО СКОПЈЕ 25998 09-7499/2 16.05.2012 60/2012 конверзија