Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Тетово

Одделение за катастар на недвижности Тетово

Адреса: Градски трговски центар – II кат
Телефон: /
Е-маил: e.jaja@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Ерман Јаја
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Тетово

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БЕЛОВИШТЕ 28001 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БЛАЦЕ 28002 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БОГОВИЊЕ 28003 09-17020/1 09.12.2010 158/2010 систематско излагање
Боговиње-вонград 28503 09-6944/1 16.05.2008 62/2008 конверзија
БОЗОВЦЕ 28004 09-19439/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Бозовце-вонград 28504 09-19446/1 14.12.2009 148/2009 конверзија
БРВЕНИЦА 28005 09-2460/1 24.02.2010 27/2010 конверзија
Брвеница-вонград 28505 09-7189/1 22.05.2008 64/2008 конверзија
БРЕЗНО 28006 09-1854/1 28.03.2003 20/2003 систематско излагање
БРОДЕЦ 28007 09-1700/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
ВАРВАРА 28008 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ВЕЈЦЕ 28009 09-19773/1 21.12.2009 152/2009 конверзија
ВЕШАЛА 28010 09-19774/1 21.12.2009 152/2009 конверзија
ВОЛКОВИЈА 28011 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВРАТНИЦА 28012 09-19981/1 23.12.2009 153/2009 систематско излагање
Вратница-вонград 28512 09-8024/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
ГАЈРЕ 28013 09-1699/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
ГЛОЃИ 28014 09-6905/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Глоѓи-вонград 28514 09-7397/1 26.05.2008 65/2008 конверзија
ГОЛЕМА РЕЧИЦА 28015 09-7141/1 08.05.2010 63/2010 систематско излагање
Голема Речица-вонград 28515 09-8023/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
ГОРНА ЛЕШНИЦА 28016 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО ПАЛЧИШТЕ 28017 09-6903/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Горно Палчиште-вонград 28517 09-6962/1 16.05.2008 62/2008 конверзија
ГОРНО СЕДЛАРЦЕ 28018 09-6899/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Горно Седларце-вонград 28518 09-7395/1 26.05.2008 65/2008 конверзија
ГРУПЧИН 28019 09-1033/1 27.01.2009 11/2009 конверзија
ГУРГУРНИЦА 28020 09-1032/1 27.01.2009 11/2009 конверзија
ДОБАРЦЕ 28021 09-6908/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Добарце-вонград 28521 09-6009/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
ДОБРОШТЕ 28022 09-6898/1 04.05.2009 57/2009 конверзија
Доброште-вонград 28522 09-6017/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
ДОЛНА ЛЕШНИЦА 28023 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ 28024 09-6902/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Долно Палчиште-вонград 28524 09-7557/2 28.05.2008 66/2008 конверзија
ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ 28025 09-3599/1 27.02.2009 29/2009 конверзија
ЃЕРМО 28026 09-1701/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
ЖЕЛИНО 28027 09-19775/1 21.12.2009 152/2009 конверзија
Желино-вонград 28527 09-7399/1 26.05.2008 65/2008 конверзија
ЖИЛЧЕ 28028 09-3048/1 17.02.2009 21/2009 конверзија
ЖЕРОВЈАНЕ 28029 09-3046/1 17.02.2009 21/2009 конверзија
ЈАНЧИШТЕ 28030 09-3047/1 17.02.2009 21/2009 конверзија
ЈАЖИНЦЕ 28031 09-3403/1 24.02.2009 26/2009 конверзија
ЈЕГУНОВЦЕ 28032 09-3049/1 17.02.2009 21/2009 конверзија
ЈЕДОАРЦЕ 28033 09-1853/1 15.04.2003 28/2003 систематско излагање
ЈЕЛОВЈАНЕ 28034 09-16336/1 18.11.2008 144/2008 конверзија
ЈЕЛОШНИК 28035 09-5454/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
КАМЕЊАНЕ 28036 09-6904/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Камењане-вонград 28536 09-7556/1 28.05.2008 66/2008 конверзија
КОПАНЦЕ 28037 09-1703/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
КОПАЧИН ДОЛ 28038 09-3051/1 17.02.2009 21/2009 конверзија
ЛАВЦЕ 28039 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛАРЦЕ 28040 09-6907/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Ларце-вонград 28540 09-6014/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
ЛЕШОК 28041 09-11376/1
09-11376/3
11.07.2009
16.07.2009
86/2009
88/2009
конверзија
ЛИСЕЦ 28042 09-6900/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Лисец-вонград 28542 09-7645/1 30.05.2008 67/2008 конверзија
ЛУКОВИЦА 28043 09-5455/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
МАЛА РЕЧИЦА 28044 09-11671/1 29.07.2010 102/2010 систематско излагање
МЕРОВО 28045 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
МИЛЕТИНО 28046 09-6901/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Милетино-вонград 28546 09-6010/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
НЕПРОШТЕНО 28047 09-6906/1 30.04.2009 56/2009 конверзија
Непроштено-вонград 28547 09-7196/1 22.05.2008 64/2008 конверзија
НЕРАШТЕ 28048 09-8296/1 28.05.2009 66/2009 конверзија
Нераште-вонград 28548 09-7197/1 22.05.2008 64/2008 конверзија
НОВО СЕЛО 1 28049 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НОВО СЕЛО 2 28050 09-8093/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Ново Село 2-вонград 28550 09-6015/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
НОВАЌЕ 28051 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОДРИ 28052 09-8084/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Одри-вонград 28552 09-6013/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
ОЗОРМИШТЕ 28053 09-8090/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Озормиште-вонград 28553 09-7188/1 22.05.2008 64/2008 конверзија
ОРАШЈЕ 28054 09-3404/1 24.02.2009 26/2009 конверзија
ОТУЊЕ 28055 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ПАЛАТИЦА 28056 09-19776/1 21.12.2009 152/2009 конверзија
Палатица-вонград 28556 09-7398/1 26.05.2008 65/2008 конверзија
ПИРОК 28057 09-8295/1 28.05.2009 66/2009 конверзија
Пирок-вонград 28557 09-6777/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ПОДБРЕГЕ 28058 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПОРОЈ 28059 09-7581/1 14.05.2010 67/2010 систематско излагање
Порој-вонград 28559 09-6776/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ПРВЦЕ 28060 09-3649/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ПРЕЉУБИШТЕ 28061 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПРШОВЦЕ 28062 09-8083/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Пршовце-вонград 28562 09-6121/1 02.05.2008 56/2008 конверзија
РАДИОВЦЕ 28063 09-3405/1 24.02.2009 26/2009 конверзија
РАКОВЕЦ 28064 09-16334/1 18.11.2008 144/2008 конверзија
РАОТИНЦЕ 28065 09-1702/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
РАТАЕ 28066 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РОГАЧЕВО 28067 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РОГЛЕ 28068 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
САРАЌИНО 28069 09-3050/1 17.02.2009 21/2009 конверзија
СЕДЛАРЕВО 28070 09-1697/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
СЕЛЦЕ 28071 09-8092/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Селце-вонград 28571 09-6011/1 29.04.2008 55/2008 конверзија
СЕЛЦЕ КЕЧ 28072 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СЕТОЛЕ 28073 09-1853/1 28.03.2003 20/2003 систематско излагање
СИНИЧАНЕ 28074 09-8094/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Синичане-вонград 28574 09-6446/1 06.05.2008 57/2008 конверзија
СИРИЧИНО 28075 09-3402/1 24.02.2009 26/2009 конверзија
СЛАТИНО 28076 09-8095/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Слатино-вонград 28576 09-6781/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
СТАРО СЕЛО 28077 09-5453/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
СТЕНЧЕ 28078 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СТРИМНИЦА 28079 09-8089/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Стримница-вонград 28579 09-6782/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ТЕАРЦЕ 28080 09-20469/1 30.12.2009 162/2009 систематско излагање
Теарце-вонград 28580 09-7396/1 26.05.2008 65/2008 конверзија
ТЕНОВО 28081 09-8773/1 04.06.2009 69/2009 конверзија
Теново-вонград 28581 09-6448/1 06.05.2008 57/2008 конверзија
ТЕТОВО 1 28101 09-18199/1 24.12.2008 161/2008 систематско излагање
ТЕТОВО 2 28102 09-19976/1 23.12.2009 153/2009 систематско излагање
ТЕТОВО 3 28103 09-1795/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
Тетово-вонград 28082 09-13219/1 13.09.2010 120/2010 конверзија
ТРЕБОШ 28083 09-8088/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Требош-вонград 28583 09-6447/1 06.05.2008 57/2008 конверзија
ТУДЕНЦЕ 28084 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
УРВИЧ 28085 09-16335/1 18.11.2008 144/2008 конверзија
ФАЛИШЕ 28086 09-3598/1 27.02.2009 29/2009 конверзија
ЦЕРОВО 28087 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЏЕПЧИШТЕ 28088 03-14489/1 08.10.2010 135/2010 систематско излагање
Џепчиште-вонград 28588 09-6783/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ЧЕЛОПЕК 28089 09-13218/1 13.09.2010 120/2010 систематско излагање
Челопек-вонград 28589 09-7558/1 28.05.2008 66/2008 конверзија
ЧИФЛИК 28090 09-1698/1 04.02.2009 16/2009 конверзија
ШЕМШЕВО 28091 09-8091/1 22.05.2009 64/2009 конверзија
Шемшево-вонград 28591 09-6449/1 06.05.2008 57/2008 конверзија
ШИПКОВИЦА 28092 09-19978/1 23.12.2009 153/2009 систематско излагање
Шипковица-вонград 28592 09-4869/1 04.04.2008 45/2008 конверзија