Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Струмица

Одделение за катастар на недвижности Струмица

Адреса: ул. Светозар Марковиќ бр.2
Телефон: 034-323-601
Е-маил: j.hristov@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Јосиф Христов
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Струмица

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АНГЕЛЦИ 27001 09-11363/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
БАНИЦА 27003 09-11540/1 18.08.2008 102/2008 конверзија
БАНСКО 27004 09-16986/1 01.12.2008 149/2008 систематско излагање
Банско-вонград 27504 09-4875/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
БАРБАРЕВО 27005 09-3778/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
БАЈКОВО 27006 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
БЕЛОТИНО 27007 09-2239/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
БОРИСОВО 27008 09-18639/1 29.12.2008 164/2008 конверзија
БОСИЛОВО 27009 09-10857/1 28.07.2008 94/2008 систематско излагање
Босилово-вонград 27509 09-10896/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
БОРИЕВО 27010 09-11377/1 11.07.2009 86/2009 конверзија
Бориево-вонград 27510 09-7560/1 28.05.2008 66/2008 конверзија
ВАРВАРИЦА 27011 09-2238/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ВАСИЛЕВО 27012 09-12667/1 12.09.2008 115/2008 систематско излагање
Василево-вонград 27512 09-12668/1 12.09.2008 115/2008 конверзија
ВЕЉУСА 27013 09-16064/1 10.11.2008 142/2008 систематско излагање
Вељуса-вонград 27513 09-16063/1 10.11.2008 142/2008 конверзија
ВИСОКА МААЛА 27014 09-2642/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ВЛАДИЕВЦИ 27015 09-12665/1 12.09.2008 115/2008 систематско излагање
Владиевци-вонград 27515 09-12666/1 12.09.2008 115/2008 конверзија
ВОДОЧА 27016 09-5452/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
ГАБРОВО 27017 09-11237/1 04.08.2008 98/2008 конверзија
ГЕЧЕРЛИЈА 27018 09-7143/1 31.10.2005 93/2005 систематско излагање
ГРАДОШОРЦИ 27019 09-12839/1 15.09.2008 116/2008 систематско излагање
Градошорци-вонград 27519 09-12840/1 15.09.2008 116/2008 конверзија
ГРАДСКО БАЛДОВЦИ 27020 09-9754/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
ДАБИЉЕ 27021 10-1309/1 16.05.1997 22/1997 систематско излагање
ДОБРЕЈЦИ 27022 09-12841/1 15.09.2008 116/2008 систематско излагање
Добрејци-вонград 27522 09-12842/1 15.09.2008 116/2008 конверзија
ДОБРОШИНЦИ 27023 09-16062/1 10.11.2008 142/2008 систематско излагање
Доброшинци-вонград 27523 09-16061/1 10.11.2008 142/2008 конверзија
ДОРЛОМБОС 27024 09-1447/1 24.03.2000 23/2000 систематско излагање
ДРАЖЕВО 27026 09-18741/1 30.12.2008 165/2008 конверзија
ДРВОШ 27027 09-666/1 01.02.2005 7/2005 систематско излагање
ДУКАТИНО 27028 09-1223/1 28.01.2010 12/2010 систематско излагање
Дукатино-вонград 27528 09-1224/1 28.01.2010 12/2010 систематско излагање
ЕДНОКУЌЕВО 27029 09-7972/1 19.12.2003 81/2003 систематско излагање
ЕДРЕНИКОВО 27030 09-3779/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
ЗЛЕШЕВО 27031 09-2643/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ЗУБОВО 27032 09-3601/1 27.02.2009 29/2009 систематско излагање
Зубово-вонград 27532 09-3600/1 27.02.2009 29/2009 конверзија
ИЛОВИЦА 27033 09-11378/1 14.07.2009 87/2009 конверзија
Иловица-вонград 27533 09-4874/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
КОЛЕШИНО 27034 09-13620/1 02.10.2008 123/2008 систематско излагање
Колешино-вонград 27534 09-13619/1 02.10.2008 123/2008 конверзија
КОСТУРИНО 27035 09-3814/1 17.03.2010 37/2010 систематско излагање
Костурино-вонград 27535 09-3813/1 17.03.2010 37/2010 систематско излагање
СТАРО КОЊАРЕВО 27036 09-14953/1 21.10.2008 132/2008 систематско излагање
Старо Коњарево-вонград 27536 09-14952/1 21.10.2008 132/2008 конверзија
КУКЛИШ 27037 09-13617/1 02.10.2008 123/2008 систематско излагање
Куклиш-вонград 27537 09-13618/1 02.10.2008 123/2008 конверзија
КУШКУЛИЈА 27038 09-15901/1 13.10.2009 125/2009 систематско излагање
МЕМЕШЛИ 27039 09-1448/1 24.03.2000 23/2000 систематско излагање
МОКРИЕВО 27040 09-15271/1 27.10.2008 134/2008 систематско излагање
Мокриево-вонград 27540 09-15270/1 27.10.2008 134/2008 конверзија
МОКРИНО 27041 09-11238/1 04.08.2008 98/2008 конверзија
МОНОСПИТОВО 27042 09-12637/1 28.07.2009 93/2009 систематско излагање
Моноспитово-вонград 27542 09-12638/1 28.07.2009 93/2009 конверзија
МУРТИНО 27043 09-8297/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
Муртино-вонград 27543 09-4872/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
НИВИЧИНО 27044 09-15900/1 13.10.2009 125/2009 систематско излагање
НОВА МААЛА 27045 09-11539/1 18.08.2008 102/2008 конверзија
НОВО СЕЛО 27046 09-12635/1 28.07.2009 93/2009 систематско излагање
Ново Село-вонград 27546 09-4876/2 04.04.2008 45/2008 конверзија
ОРМАНЛИ 27047 09-1156/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ПЕТРАЛИНЦИ 27048 09-4380/1 13.12.2002 94/2002 систематско излагање
ПИПЕРОВО 27049 09-18408/1 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
Пиперово-вонград 27549 09-4873/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
ПОПЧЕВО 27050 09-1567/1 03.02.2010 15/2010 систематско излагање
Попчево-вонград 27550 09-1562/1 03.02.2010 15/2010 конверзија
ПРОСЕНИКОВО 27051 09-19440/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Просениково-вонград 27551 09-19445/1 14.12.2009 148/2009 конверзија
РАБОРЦИ 27052 09-2240/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
РАДОВО 27053 09-18742/1 30.12.2008 165/2008 конверзија
РАДИЧЕВО 27054 09-11235/1 04.08.2008 98/2008 конверзија
РИЧ 27055 09-4253/1 08.07.2003 46/2003 систематско излагање
РОБОВО 27056 09-3766/1 23.06.2003 40/2003 систематско излагање
САРАЈ 27057 09-7662/2 03.07.2007 83/2007 систематско излагање
САЧЕВО 27058 09-2268/1 30.05.2002 36/2002 систематско излагање
СВИДОВИЦА 27059 09-3690/1 17.06.2004 38/2004 систематско излагање
СЕДЛАРЦИ 27060 09-3252/1 11.05.2005 32/2005 систематско излагање
СЕКИРНИК 27061 09-423/9 04.02.2000 8/2000 систематско излагање
СМОЛАРИ 27062 09-11379/1 14.07.2009 87/2009 конверзија
Смолари-вонград 27562 09-4871/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
СТАРО БАЛДОВЦИ 27063 09-2550/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
НОВО КОЊАРЕВО 27064 09-11781/1 16.07.2009 88/2009 конверзија
Ново Коњарево-вонград 27564 09-4870/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
СТИНИК 27065 09-3179/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
СТРУМИЦА 27066 09-5245/1 15.12.1999 79/1999 систематско излагање
СУШЕВО 27067 09-4787/1 11.07.2005 55/2005 систематско излагање
СУШИЦА 27068 09-3641/1 02.04.2007 41/2007 систематско излагање
ТРЕБИЧИНО 27069 09-3780/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
ТРИ ВОДИ 27070 09-1155/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ТУРНОВО 27071 09-1646/1 21.04.1999 22/1999 систематско излагање
ЧАНАКЛИЈА 27072 09-11236/1 04.08.2008 98/2008 конверзија
ЧЕПЕЛИ 27073 09-1157/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ХАМЗАЛИ 27074 09-1158/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ШТУКА 27075 09-6894/1 15.09.2006 98/2006 систематско излагање