Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Струга

Одделение за катастар на недвижности Струга

Адреса: ул. Боро Хаџиевски Путе бб
Телефон: 046-784-213
Е-маил: z.farmakoski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Златко Фармакоски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Струга

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БЕЗОВО 26002 09-4369/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
БИЏЕВО 26003 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БОГОЈЦИ 26004 09-4366/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
БОРОЕЦ 26005 09-17832/1 17.11.2009 138/2009 систематско излагање
Бороец-вонград 26505 09-17834/1 17.11.2009 138/2009 конверзија
БРЧЕВО 26006 09-2074/1 05.05.2000 34/2000 систематско излагање
ВЕВЧАНИ 26007 09-4934/1 01.04.2010 45/2010 систематско излагање
Вевчани-вонград 26507 09-4935/1 01.04.2010 45/2010 систематско излагање
ВЕЛЕШТА 26008 09-9698/1 23.06.2010 83/2010 систематско излагање
Велешта-вонград 26508 09-8241/1 10.06.2008 71/2008 конверзија
ВИШНИ 26009 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВРАНИШТА 26010 09-4992/1 24.03.2009 40/2009 конверзија
Враништа-вонград 26510 09-6773/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ГОРНО ТАТЕШИ 26013 09-11830/1 22.08.2008 105/2008 конверзија
ДЕЛОГОЖДИ 26014 09-4173/1 12.10.1999 66/1999 систематско излагање
ДОБОВЈАНИ 26015 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНА БЕЛИЦА 26016 09-11831/1 22.08.2008 105/2008 конверзија
ДОЛНО ТАТЕШИ 26017 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДРАСЛАЈЦА 26018 09-12342/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ДРЕНОК 26019 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЗАГРАЧАНИ ШУМ 26020 09-11829/1 22.08.2008 105/2008 конверзија
Р‘ЖАНОВО/ЛОКОВ/ЗБАЖДИ 26021 09-4367/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
ЈАБЛАНИЦА 26022 09-5254/1 30.03.2009 43/2009 систематско излагање
Јабланица-вонград 26522 09-6774/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
КАЛИШТА 26023 09-2073/1 05.05.2000 34/2000 систематско излагање
КОРОШИШТА ЏЕПИН 26024 09-5253/1 30.03.2009 43/2009 систематско излагање
ЛАБУНИШТА 26025 09-12063/1 12.08.2010 107/2010 систематско излагање
Лабуништа-вонград 26525 09-8240/1 10.06.2008 71/2008 конверзија
ЛИВАДА 26027 09-11824/1 22.08.2008 105/2008 конверзија
ЛОЖАНИ 26028 09-12340/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ЛУКОВО 26030 09-10190/1 22.06.2009 78/2009 систематско излагање
Луково-вонград 26530 09-10191/1 22.06.2009 78/2009 конверзија
МАЛИ ВЛАЈ 26031 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
МИСЛЕШЕВО 26032 09-7912/1 20.05.2010 70/2010 систематско излагање
Мислешево-вонград 26532 09-8239/1 10.06.2008 71/2008 конверзија
МИСЛОДЕЖДА 26033 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МОДРИЧ 26034 09-4368/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
МОРОИШТА 26035 09-12341/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
НЕРЕЗИ 26036 09-1853/1 29.03.2001 25/2001 систематско излагање
НОВО СЕЛО 26037 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОКТИСИ 26038 09-2655/1 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
Октиси-вонград 26538 09-8248/1 10.06.2008 71/2008 конверзија
ПИСКУПШТИНА 26039 09-13514/1 10.12.2007 149/2007 систематско излагање
ПОДГОЦИ 26040 10-2234/1 16.09.1997 46/1997 систематско излагање
ПОУМ 26041 09-2175/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ПРИСОВЈАНИ 26042 09-4364/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
РАДОЖДА 26043 10-2400/1 08.12.1994 64/1994 систематско излагање
РАДОЛИШТА 26044 09-5827/1 10.04.2009 47/2009 конверзија
Радолишта-вонград 26544 09-4884/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
СЕЛЦИ БУРИНЕЦ 26045 09-4365/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
СТРУГА 26046 09-8016/1 09.06.2008 70/2008 систематско излагање
ТАШМАРУНИШТА 26047 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ФРАНГОВО 26048 09-5190/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
Франгово-вонград 26548 09-6775/1 14.05.2008 61/2008 конверзија
ЕЗЕРО ГЛОБОЧИЦА 26100 09-4861/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање