Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Свети Николе

Одделение за катастар на недвижности Свети Николе

Адреса: ул. Плоштад Илинден б.б.
Телефон: 032-440-178
Е-маил: t.sazdova@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Татјана Саздова
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЛАКИНЦИ 24001 10-333/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
АМЗАБЕГОВО 24002 09-5252/1 30.03.2009 43/2009 систематско излагање
Амзабегово-вонград 24502 09-5249/1 30.03.2009 43/2009 конверзија
АРБАСАНЦИ 24003 09-4014/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
БОГОСЛОВЕЦ 24004 09-7493/1 29.11.2004 84/2004 систематско излагање
БЕКИРЛИЈА 24005 09-1717/1 06.03.2006 26/2006 систематско излагање
БУРИЛОВЦИ 24006 09-6296/1 13.10.2003 65/2003 систематско излагање
ГОРНО ЃУЃАНЦИ 24007 09-4015/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
ГОРОБИНЦИ 24008 09-2091/1 14.02.2008 22/2008 систематско излагање
Горобинци-вонград 24008 09-2026/1 14.02.2008 22/2008 конверзија
ДЕЛИСИНЦИ 24009 09-1882/1 24.04.2002 26/2002 систематско излагање
ДОЛНО ЃУЃАНЦИ 24010 09-4016/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
ДОРФУЛИЈА 24011 09-6118/1 02.05.2008 56/2008 систематско излагање
Дорфулија-вонград 24011 09-6119/1 02.05.2008 56/2008 систематско излагање
ЃУЗЕМЕЛЦИ 24012 09-3420/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
ЕРЏЕЛИЈА 24013 09-3399/1 24.02.2009 26/2009 систематско излагање
Ерџелија-вонград 24513 09-3400/1 24.02.2009 26/2009 конверзија
КАДРИФАКОВО 24014 09-3843/1 21.06.2004 40/2004 систематско излагање
КАРАТМАНОВО 24015 09-15822/1 06.11.2008 140/2008 систематско излагање
Каратманово-вонград 24515 09-15823/1 06.11.2008 140/2008 конверзија
КИШИНО 24016 09-1718/1 06.03.2006 26/2006 систематско излагање
КНЕЖЈЕ 24017 09-5451/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
КРУШИЦА 24018 09-1892/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
МАКРЕШ 24019 09-664/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
МАЛИНО 24020 10-1153/1 18.04.1997 18/1997 систематско излагање
МЕЧКУЕВЦИ 24021 09-1891/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
МЕЗДРА 24022 09-4019/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
МИЛИНО 24023 09-12837/1 15.09.2008 116/2008 систематско излагање
Милино-вонград 24523 09-12838/1 15.09.2008 116/2008 конверзија
МУСТАФИНО 24024 09-11497/1 14.07.2009 87/2009 систематско излагање
Мустафино-вонград 24524 09-11498/1 14.07.2009 87/2009 конверзија
НЕМАЊИЦИ 24025 09-1111/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ОРЕЛ 24026 09-4017/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
ПАВЛЕШЕНЦИ 24027 10-334/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
ПАТЕТИНО 24028 09-665/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
ПЕШИРОВО 24029 09-13072/1 30.11.2007 144/2007 систематско излагање
ПРЕОД 24030 09-3418/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
РАНЧЕНЦИ 24031 09-5215/1 10.12.1999 78/1999 систематско излагање
САРАМЗАЛИНО 24032 09-1483/1 12.03.2003 15/2003 систематско излагање
Свети Николе-вонград 24033 10-338/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
СОПОТ 24034 09-5450/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
СТАНУЛОВЦИ 24035 09-3417/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
СТАЊЕВЦИ 24036 09-4018/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
СТРОИМАНЦИ 24037 09-4020/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
ТРСТЕНИК 24038 09-3419/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
ЌОСЕЛАРИ 24039 09-7144/1 31.10.2005 93/2005 систематско излагање
АЏИБЕГОВО 24040 09-1719/1 06.03.2006 26/2006 систематско излагање
АЏИМАТОВО 24041 09-1481/1 12.03.2003 15/2003 систематско излагање
ЦРНИЛИШТЕ 24042 09-18414/1 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
Црнилиште-вонград 24542 09-18415/1 25.11.2009 142/2009 конверзија
ЛОЗОВО 24043 09-12835/1 15.09.2008 116/2008 систематско излагање
Лозово-вонград 24543 09-12836/1 15.09.2008 116/2008 конверзија
СВЕТИ НИКОЛЕ 24046 10-2801 11.12.1995 60/1995 систематско излагање