Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Ресен

Одделение за катастар на недвижности Ресен

Адреса: Плоштад Маршал Тито
Телефон: 047-452-012
Е-маил: n.markovski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Науме Маркоски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Ресен

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АСАМАТИ 23001 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
АРВАТИ 23002 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БРАЈЧИНО 23003 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БОЛНО 23004 10-3050/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
ВОЛКОДЕРИ 23005 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГРНЧАРИ 23006 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГОРНА БЕЛА ЦРКВА 23007 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО ДУПЕНИ 23008 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНА БЕЛА ЦРКВА 23009 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНО ДУПЕНИ 23010 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ДРМЕНИ 23011 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЕВЛА 23012 10-3049/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
ЕЗЕРАНИ 23013 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЗЛАТАРИ 23014 10-1485/1 18.06.1996 30/1996 систематско излагање
ИЗБИШТА 23015 10-423/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ЈАНКОВЕЦ 23016 10-375/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
КОЗЈАК 23017 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КОЊСКО 23018 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КРАНИ 23019 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
КРИВЕНИ 23020 10-591/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
КРУШЈЕ 23021 10-425/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
КУРБИНОВО 23022 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛАВЦИ 23023 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛЕВА РЕКА 23024 10-419/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ЛЕСКОЕЦ 23025 09-6572/1 27.10.2003 68/2003 систематско излагање
ЉУБОЈНО 23026 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
НАКОЛЕЦ 23027 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОТЕШЕВО 23028 09-6571/1 27.10.2003 18/2003 систематско излагање
ДОЛНО ПЕРОВО 23029 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПЕТРИНО 23030 09-1118/1 17.04.1998 18/1998 систематско излагање
ПОДМОЧАНИ 23031 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПОКРВЕНИК 23032 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПРЕЉУБЈЕ 23033 09-2980/1 24.05.2004 56/2004 систематско излагање
ПРЕТОР 23034 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РАЈЦА 23035 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РЕСЕН 23036 09-1034/1 27.01.2009 11/2009 систематско излагање
Ресен-вонград 23536 09-1030/1 27.01.2009 11/2009 конверзија
СЛИВНИЦА 23037 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СОПОТСКО 23038 10-2403/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
СТЕЊЕ 23039 09-18746/1 30.12.2008 165/2008 конверзија
СТИПОНА 23040 09-6570/1 27.10.2003 68/2003 систематско излагање
ЦАРЕВ ДВОР 23041 09-18745/1 30.12.2008 165/2008 конверзија
ШТРБОВО 23042 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ШУРЛЕНЦИ 23043 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
Преспанско Езеро 23100 09-4865/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање