Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Радовиш

Одделение за катастар на недвижности Радовиш

Адреса: ул. 22-Октомври б.б.
Телефон: 032-635-815
Е-маил: p.krsteva@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Персида Крстева
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Радовиш

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЛИ КОЧ 22001 09-2551/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
БУЧИМ 22003 09-4133/1 07.10.1999 65/1999 систематско излагање
ВОИСЛАВЦИ 22004 09-11367/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
ГАБРЕВЦИ 22005 10-2154/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
ГАРВАН 22006 10-2356 12.10.1995 48/1995 систематско излагање
ГОРНА ВРАШТИЦА 22007 10-332/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ГОРНИ ЛИПОВИЌ 22008 10-2548/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
ДАМЈАН 22009 10-3046/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
ДЕДИНО 22010 10-1154/1 18.04.1997 18/1997 систематско излагање
ДОЛНА ВРАШТИЦА 22011 10-333/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ДОЛНИ ЛИПОВИЌ 22012 10-1088/1 13.05.1994 24/1994 систематско излагање
ДОЛНИ РАДЕШ 22013 10-331/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ДРЖАНИ 22014 09-6338/1 30.12.2003 84/2003 систематско излагање
ЗАГОРЦИ 22016 10-587/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ЗЛЕОВО 22017 09-2657/1 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
Злеово-вонград 22517 09-2656/1 24.02.2010 27/2010 конверзија
ИЊЕВО 22018 09-19441/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Ињево-вонград 22518 09-4885/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
ЈАРГУЛИЦА 22019 09-18084/1 22.12.2008 159/2008 конверзија
КОНЧЕ 22020 10-2355 12.10.1995 48/1995 систематско излагање
КАЛАУЗЛИЈА 22021 09-3250/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
КАЛУЃЕРИЦА 22024 без архивски
број
06.08.2002 64/2002 систематско излагање
КОЗБУНАР 22025 09-5571/1 24.09.2004 64/2004 систематско излагање
КОЏАЛИЈА 22026 09-2548/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
ЌОСЕЛИЈА 22027 09-8749/1 26.07.2007 93/2007 систематско излагање
ЛУБНИЦА 22028 10-2357 12.10.1995 48/1995 систематско излагање
НОВО СЕЛО 22030 09-6936/1 25.10.2005 90/2005 систематско излагање
ОРАОВИЦА 22031 09-19982/1 23.12.2009 153/2009 систематско излагање
Ораовица-вонград 22531 09-11368/1 08.08.2008 100/2008 систематско излагање
ПАПАВНИЦА 22032 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ПОДАРЕШ 22033 09-16607/1 24.11.2008 145/2008 систематско излагање
ПОГУЛЕВО 22034 10-422/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ПОКРАЈЧЕВО 22035 09-19438/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Покрајчево-вонград 22535 09-19447/1 14.12.2009 148/2009 конверзија
ПРНАЛИЈА 22036 09-3249/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
РАДОВИШ 22037 09-1791/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
Радовиш-вонград 22537 09-1790/1 08.02.2010 17/2010 конверзија
РАКИТЕЦ 22038 10-1719/1 29.07.1994 40/1994 систематско излагање
РАКЛИШ 22039 09-1792/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
Раклиш-вонград 22539 09-1793/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
СКОРУША 22041 10-128/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
СМИЛАНЦИ 22042 09-6409/1 26.04.2010 57/2010 систематско излагање
СУПУРГЕ 22043 09-2549/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
СУЛДУРЦИ 22044 09-5327/1 17.12.1999 80/1999 систематско излагање
ТОПОЛНИЦА 22045 09-4134/1 07.10.1999 65/1999 систематско излагање
ШИПКОВИЦА 22048 09-20470/1 30.12.2009 162/2009 систематско излагање
ШАИНТАШ 22049 09-6223/1 19.09.2005 78/2005 систематско излагање
ШТУРОВО 22050 09-8098/1 22.12.2003 82/2003 систематско излагање