Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Пробиштип

Одделение за катастар на недвижности Пробиштип

Адреса: ул. Јаким Стојковски бр.2
Телефон: 032-482-070
Е-маил: t.nasevski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Тони Насевски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Пробиштип

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БУНЕШ 21001 09-1581/1 20.03.2001 22/2001 систематско излагање
БУЧИШТЕ 21002 09-5033/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
ГАЈРАНЦИ 21003 04-4335/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ГОРНИ СТУБОЛ 21004 09-3653/1 15.10.2002 80/2002 систематско излагање
ГОРНО БАРБАРЕВО 21005 09-2166/1 17.07.1998 34/1998 систематско излагање
ГРИЗИЛЕВЦИ 21006 09-1123/1 23.02.2004 8/2004 систематско излагање
ГУЈНОВЦИ 21007 09-59/1 14.01.2000 1/2000 систематско излагање
ДОБРЕВО 21008 09-7030/1 19.11.2003 73/2003 систематско излагање
ДОЛНИ СТУБОЛ 21009 без архивски
број
18.02.2003 10/2003 систематско излагање
ДОЛНО БАРБАРЕВО 21010 09-3735/1 23.12.1998 61/1998 систематско излагање
ДРЕНАК 21011 09-4357/1 05.10.2001 80/2001 систематско излагање
ДРЕВЕНО 21012 09-3502/1 10.06.2003 38/2003 систематско излагање
ЗАРАПИНЦИ 21013 09-5246/1 15.12.1999 79/1999 систематско излагање
ЗЕЛЕНГРАД 21014 09-5442/1 20.09.2004 63/2004 систематско излагање
ЗЛЕТОВО 21015 10-1308/1 16.05.1997 22/1997 систематско излагање
ЈАМИШТЕ 21016 09-7987/1 23.12.2004 91/2004 систематско излагање
КУКОВО 21017 09-4013/1 30.09.1999 63/1999 систематско излагање
КУНДИНО 21018 09-3460/2 07.06.2004 35/2004 систематско излагање
ЛЕЗОВО 21019 09-4196/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
ЛЕСНОВО 21020 без архивски
број
18.02.2003 10/2003 систематско излагање
МАРЧИНО 21021 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
НЕОКАЗИ 21022 09-2511/1 14.05.2001 37/2001 систематско излагање
ПЕСТРИШИНО 21023 09-2414/1 09.06.1999 34/1999 систематско излагање
ПЕТРШИНО 21024 09-3478/1 12.07.2001 53/2001 систематско излагање
ПИШИЦА 21025 09-2356/1 16.05.2000 37/2000 систематско излагање
ПЛЕШАНЦИ 21026 09-2555/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
ПРОБИШТИП 21027 10-134/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
ПУЗДЕРЦИ 21028 09-737/1 22.02.2000 14/2000 систематско излагање
РАТАВИЦА 21029 10-338/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
СТРМОШ 21030 09-713/1 13.02.2002 10/2002 систематско излагање
СТРИСОВЦИ 21031 10-3051/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
ТРИПАТИНЦИ 21032 09-361/1 25.01.2001 5/2001 систематско излагање
ТРООЛО 21033 09-3183/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
ТУРСКО РУДАРИ 21034 10-130/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
ШТАЛКОВИЦА 21035 10-736/1 15.03.1996 13/1996 систематско излагање