Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Прилеп

Одделение за катастар на недвижности Прилеп

Адреса: ул. Александар Македонски бр.147
Телефон: 046-279-682
Е-маил: d.ilioski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Димитар Илиоски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Прилеп

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЛИНЦИ 20001 09-1835/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
БЕЛО ПОЛЕ 20002 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БЕЛА ЦРКВА 20003 09-8675/1 18.06.2008 74/2008 систематско излагање
Бела Црква-вонград 20003 09-8674/1 18.06.2008 74/2008 конверзија
БЕЛОВОДИЦА 20004 09-5489/1 14.12.2000 104/2000 систематско излагање
БЕРОВЦИ 20005 09-318/1 27.01.2000 5/2000 систематско излагање
БЕШИШТЕ 20006 09-5216/1 23.11.2000 98/2000 систематско излагање
БОНЧЕ 20007 09-1606/1 07.03.2005 15/2005 систематско излагање
БОРОТИНО 20008 09-260/1 20.01.2004 2/2004 систематско излагање
БРАИЛОВО 20009 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВАРОШ 20010 10-1781/1 30.06.1997 30/1997 систематско излагање
ВОЃАНИ 20011 09-8916/1 01.08.2007 95/2007 систематско излагање
ВРАНЧЕ 20012 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВРБЈАНИ 20013 10-678/1 04.04.1995 18/1995 систематско излагање
ВЕСЕЛЧАНИ 20014 09-3426/2 07.06.2004 35/2004 систематско излагање
ВЕПРЧАНИ 20015 09-4192/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
ВИТОЛИШТЕ 20016 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ВРПСКО 20017 09-669/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
ВОЛКОВО 20018 09-3640/1 02.04.2007 41/2007 систематско излагање
ГАЛИЧАНИ 20019 09-5555/1 30.12.1999 85/1999 систематско излагање
ГОДИВЛЕ 20020 09-6297/1 13.10.2003 65/2003 систематско излагање
ГОЛЕМО КОЊАРИ 1 20021 09-10833/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ГОЛЕМО КОЊАРИ 2 20022 09-1563/1 03.02.2010 15/2010 конверзија
ГОЛЕМ РАДОБИЛ 20023 09-862/1 21.01.2008 10/2008 систематско излагање
ГОРНО СЕЛО 20024 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОСТИРАЖНИ 20025 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГУЃАКОВО 20026 09-670/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
ДАБЈАНИ 20027 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДАБНИЦА 20028 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДЕБРЕШТЕ 20029 09-2958/1 01.03.2010 30/2010 систематско излагање
Дебреште-вонград 20529 09-11360/1 08.08.2008 100/2008 конверзија
ДЕСОВО 20030 09-10899/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ДОЛГАЕЦ 20031 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНЕНИ 20032 09-10779/1 30.06.2009 81/2009 систематско излагање
Долнени-вонград 20532 09-10780/1 30.06.2009 81/2009 конверзија
ДРЕН 20033 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ДРЕНОВЦИ 20034 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДУЊЕ 20035 09-4097/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ДУПЈАЧАНИ 20036 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЕРЕКОВЦИ 20037 09-4553/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
ЖИВОВО 20038 09-667/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
ЗАГОРАНИ 20039 09-6298/1 13.10.2003 65/2003 систематско излагање
ЗАБРЧАНИ 20040 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЗАПОЛЖАНИ 20041 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 систематско излагање
ЗРЗЕ 20043 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КАНАТЛАРЦИ 20044 09-320/1 27.01.2000 5/2000 систематско излагање
КАДИНО СЕЛО 20045 09-319/1 27.01.2000 5/2000 систематско излагање
КАЛЕН 20047 09-5034/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
КЛЕПАЧ 20048 09-4554/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
КОКРЕ 20049 09-3777/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
КОРЕНИЦА 20050 09-7973/1 19.12.2003 81/2003 систематско излагање
КОСТИНЦИ 20051 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КОШИНО 20052 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КРИВОГАШТАНИ 20053 09-3401/1 24.02.2009 26/2009 систематско излагање
Кривогаштани-вонград 20553 09-11541/1 18.08.2008 102/2008 конверзија
КРСТЕЦ 20054 09-5036/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
КРУШЕВИЦА 20055 09-5488/1 14.12.2000 104/2000 систематско излагање
КРУШЕАНИ 20056 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
КУТЛЕШЕВО 20057 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛАЖАНИ 20058 09-10870/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЛЕНИШТА 20059 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЛОПАТИЦА 20060 09-3669/1 30.05.2005 39/2005 систематско излагање
МАЛО МРАМОРАНИ 20061 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МАЖУЧИШТЕ 20062 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МАНАСТИР 20063 09-3772/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
МАРУЛ 20064 09-3378/1 27.03.2007 38/2007 систематско излагање
МАГАРИ 20065 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МАЛО КОЊАРИ 20066 10-678/1 04.04.1995 18/1995 систематско излагање
МАЛ РАДОБИЛ 20067 09-861/1 21.01.2008 10/2008 систематско излагање
МАЛО РУВЦИ 20068 09-1834/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
МЕЛНИЦА 20069 09-671/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
НЕБРЕГОВО 20071 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НИКОДИН 20072 09-3541/1 20.07.2001 55/2001 систематско излагање
НОВОСЕЛАНИ 20073 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НОВО ЛАГОВО 20074 09-5556/1 30.12.1999 85/1999 систематско излагање
ОБРШАНИ 20075 09-7912/1 07.12.2005 106/2005 систематско излагање
ОРЕОВЕЦ 20076 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАШИНО РУВЦИ 20077 09-7699/1 18.10.2006 108/2006 систематско излагање
ПЕШТАЛЕВО 20078 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПЕШТАНИ 20079 09-3773/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
ПЛЕТВАР 20080 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПОДМОЛ 20081 09-3377/1 27.03.2007 38/2007 систематско излагање
ПОЛЧИШТЕ 1 20082 09-3776/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
ПОЛЧИШТЕ 2 20083 09-668/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
ПРИЛЕП 20084 09-5168/1 10.12.1999 78/1999 систематско излагање
ПРИЛЕПЕЦ 20086 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ПРИСАД 20087 09-3542/1 20.07.2001 55/2001 систематско излагање
РАКЛЕ 20088 09-3540/1 20.07.2001 55/2001 систематско излагање
РИЛЕВО 20089 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РОПОТОВО 20090 09-10882/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
САРАНДИНОВО 20091 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СЕЛЦЕ 20092 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
СЕНОКОС 20093 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СЕКИРЦИ 20094 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СЛЕПЧЕ 20096 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СЛИВЈЕ 20097 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СМОЛАНИ 20098 09-5035/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
СРЕДОРЕК 20099 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СТАРО ЛАГОВО 20100 09-4552/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
СТРОВИЈА 20101 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ТОПЛИЦА 20102 09-3539/1 20.07.2001 55/2001 систематско излагање
ТОПОЛЧАНИ 20103 09-4649/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
ТРОЈАЦИ 20104 09-5217/1 23.11.2000 98/2000 систематско излагање
ТРОЈКРСТИ 20105 09-1373/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
ЦАРЕВИЌ 20107 09-5490/1 14.12.2000 104/2000 систематско излагање
ЦРНИЛИШТЕ 20108 09-10881/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЧАНИШТЕ 20109 09-4098/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ЧЕПИГОВО 20110 09-1833/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
ЧУМОВО 20111 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ШЕЛЕВЕРЦИ 20112 09-1374/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
ШТАВИЦА 20113 09-3379/1 27.03.2007 38/2007 систематско излагање