Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Охрид

Одделение за катастар на недвижности Охрид

Адреса: ул. Димитар Влахов б.б.
Телефон: 046-279-681
Е-маил: z.dicevski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Зоран Дичевски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Охрид

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АРБИНОВО 19001 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БОТУН 19002 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БЕЛЧИШТА 19003 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БРЕЖАНИ 19004 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВАПИЛА 19005 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВЕЛГОШТИ 19006 09-8730/1 26.07.2007 93/2007 систематско излагање
ВЕЛЕСТОВО 19007 09-653/1 01.02.2005 7/2005 систематско излагање
ВЕЛМЕЈ 19008 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ВОЛИНО 19009 09-12347/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ВРБЈАНИ 19010 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГОДИВЈЕ 19011 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГОРЕНЦИ 19012 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ 19013 09-2138/1 12.02.2010 21/2010 систематско излагање
Горно Лакочереј-вонград 19513 09-2137/1 12.02.2010 21/2010 конверзија
ГОРНО СРЕДОРЕЧИЕ 19014 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ 19015 09-2136/1 12.02.2010 21/2010 систематско излагање
Долно Лакочереј-вонград 19515 09-2135/1 12.02.2010 21/2010 конверзија
ЕЛШАНИ 19016 09-1543/1 12.03.2003 15/2003 систематско излагање
ЗАВОЈ 19017 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЗЛЕСТИ 19018 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ИЗДЕГЛАВЈЕ 19019 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КЛИМЕШТАНИ 19020 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КОЊСКО 19021 09-1124/1 23.02.2004 8/2004 систематско излагање
КОСЕЛ 19022 09-12344/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
КУРАТИЦА 19023 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЛАКТИЊЕ 19024 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЛЕСКОЕЦ 19025 09-6350/1 06.05.2008 57/2008 систематско излагање
ЛЕШАНИ 19026 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЛИВОИШТА 19027 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЉУБАНИШТА 19028 09-2705/1 14.05.2003 33/2003 систематско излагање
МЕШЕИШТА 19029 09-4786/1 24.03.2009 40/2009 конверзија
МРАМОРЕЦ 19030 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НОВО СЕЛО 19031 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОЗДОЛЕНИ 19032 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОПЕНИЦА 19033 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОРОВНИК 19034 09-12343/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ПЕСОЧАНИ 19036 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПЛАЌЕ 19037 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПЕШТАНИ 19038 09-2717/1 29.05.2001 41/2001 систематско излагање
РАМНЕ 19039 09-3159/1 10.05.2005 31/2005 систематско излагање
РЕЧИЦА 19040 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СВИНИШТА 19041 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СЛАТИНО 19042 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
СЛИВОВО 19043 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СИРУЛА 19044 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СКРЕБАТНО 19045 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ТРЕБЕНИШТА 19046 09-12348/1 09.09.2008 113/2008 конверзија
ТРПЕЈЦА 19047 09-1112/1 15.03.2000 20/2000 систематско излагање
ТУРЈЕ 19048 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЦРВЕНА ВОДА 19049 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОХРИД 1 19058 09-6786/1 14.05.2008 61/2008 систематско излагање
ОХРИД 2 19059 09-14533/1 14.09.2009 114/2009 систематско излагање
ОХРИД 3 19060 09-8992/1 10.06.2010 78/2010 систематско излагање
ОХРИД 4 19061 09-10061/1 02.07.2010 87/2010 систематско излагање
Охридско Езеро 19100 09-4866/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање