Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Неготино

Одделение за катастар на недвижности Неготино

Адреса: ул. Ацо Аџилов бр. 1
Телефон: 043-361-733
Е-маил: s.velevska@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Соња Георгиевска Велевска
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Неготино

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БАРОВО 18001 10-2352 12.10.1995 48/1995 систематско излагање
БЕСВИЦА 18002 10-921/1 10.04.1996 17/1996 систематско излагање
БИСТРЕНЦИ 18003 10-625/1 26.02.1997 8/1997 систематско излагање
БРУСНИК 18004 09-4843/1 06.08.2003 52/2003 систематско излагање
ВЕШЈЕ 18005 без архивски
број
14.03.1995 13/1995 систематско излагање
ВОЈШАНЦИ 18006 10-2207/1 31.08.1996 45/1996 систематско излагање
ГОРНИ ДИСАН 18007 без архивски
број
12.01.1995 1/1995 систематско излагање
ДЕМИР КАПИЈА 18008 без архивски
број
14.07.1994 37/1994 систематско излагање
ДОЛНИ ДИСАН 18009 без архивски
број
12.01.1995 1/1995 систематско излагање
ДРАЧЕВИЦА 18010 10-2563/1 08.11.1995 53/1995 систематско излагање
ДРЕН 18011 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
ДУБРОВО 18013 09-2935/1 10.04.2006 46/2006 систематско излагање
ИБЕРЛИ 18014 09-5787/1 22.09.2003 60/2003 систематско излагање
КАЛАЊЕВО 18015 09-4715/1 30.07.2004 51/2004 систематско излагање
КОШАРКА 18018 09-3416/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
КОРЕШНИЦА 18019 10-421/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
КРИВОЛАК 18020 09-7416/1 03.07.2007 83/2007 систематско излагање
КУРИЈА 18021 09-4132/1 07.10.1999 65/1999 систематско излагање
ЛИПА 18022 09-7033/1 19.11.2003 73/2003 систематско излагање
НЕГОТИНО 18023 09-5452/1 30.04.2007 53/2007 систематско излагање
ПЕПЕЛИШТЕ 18024 09-3650/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ПЕШТЕРНИЦА 18025 09-7032/1 19.11.2003 73/2003 систематско излагање
ПРЖДЕВО 18026 10-2565/1 08.11.1995 53/1995 систематско излагање
ТИМЈАНИК 18028 09-4886/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање
ТРЕМНИК 18029 09-8022/1 09.06.2008 70/2008 систематско излагање
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 1 18030 09-5788/1 22.09.2003 60/2003 систематско излагање
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 2 18031 10-2782/1 17.11.1997 58/1997 систематско излагање
ЧЕЛЕВЕЦ 18032 09-7031/1 19.11.2003 73/2003 систематско излагање
ЧИФЛИК 18033 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
ЏИДИМИРЦИ 18034 09-6511/1 01.06.2007 67/2007 систематско излагање
ШЕОБА 18035 09-3415/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање