Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод

Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод

Адреса: ул. 7-ми Септември бр.2
Телефон: 045-274-129
Е-маил: s.jakovleski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Сашо Јаковлески
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Македонски Брод

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БАРБАРОС 03001 09-10094/1 25.12.2006 134/2006 систематско излагање
БЕЛИЦА 03002 09-3828/1 21.09.1999 60/1999 систематско излагање
БЕНЧЕ 03003 09-13621/1 02.10.2008 123/2008 систематско излагање
БИТОВО 03004 09-6897/1 04.05.2009 57/2009 систематско излагање
БЛИЗАНСКО 03005 09-1902/1 13.05.1999 28/1999 систематско излагање
БОТУШЈЕ 03006 09-7636/1 13.05.2009 60/2009 систематско излагање
БРЕЗНИЦА 03007 09-3437/1 25.08.1999 54/1999 систематско излагање
БРЕСТ 03008 09-17715/1 16.12.2008 155/2008 систематско излагање
МАКЕДОНСКИ БРОД 03009 09-5459/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
ВИР 03010 09-3878/1 17.03.2008 36/2008 систематско излагање
ВОЛЧЕ 03011 09-8085/1 22.05.2009 64/2009 систематско излагање
ГРЕШНИЦА 03012 09-16882/1 30.10.2009 131/2009 систематско излагање
ДВОРЦИ 03013 10-119/1 24.01.1995 4/1995 систематско излагање
ДЕВИЧ 03014 09-18843/1 07.12.2009 146/2009 систематско излагање
ДРАГОВ ДОЛ 03015 09-8913/1 01.08.2007 95/2007 систематско излагање
ДРЕНОВО 03016 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
ЗАГРАД 03017 09-13353/1 25.09.2008 121/2008 систематско излагање
ЗВЕЧАН 03018 09-6896/1 30.04.2009 56/2009 систематско излагање
ЗДУЊЕ 03019 09-1901/1 13.05.1999 28/1999 систематско излагање
ЗРКЛЕ 03020 09-10614/1 25.07.2008 93/2008 систематско излагање
ИЖИШТЕ 03021 10-678/1 04.04.1995 18/1995 систематско излагање
ИНЧЕ 03022 09-4893/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање
КАЛУЃЕРЕЦ 03023 09-3440/1 25.08.1999 54/1999 систематско излагање
КОВЧЕ 03024 09-1738/1 06.02.2008 19/2008 систематско излагање
КОСОВО 03025 09-7635/1 13.05.2009 60/2009 систематско излагање
КРАПА 03026 09-13515/1 10.12.2007 149/2007 систематско излагање
КРУШЈЕ 03027 09-18797/1 05.01.2009 2/2009 систематско излагање
ЛАТОВО 03028 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ЛОКВИЦА 03029 09-8080/1 09.06.2008 70/2008 систематско излагање
ЛУПШТЕ 03030 09-13682/1 20.08.2009 104/2009 систематско излагање
МАНАСТИРЕЦ 03031 09-11832/1 22.08.2008 105/2008 систематско излагање
МОГИЛЕЦ 03032 09-12916/1 05.08.2009 99/2009 систематско излагање
МОДРИШТЕ 03033 09-1737/1 06.02.2008 19/2008 систематско излагање
ПЛАСНИЦА 03034 09-7625/1 28.11.2005 102/2005 систематско излагање
ПРЕГЛОВО 03035 10-1152/1 18.04.1997 18/1997 систематско излагање
ОРЕОВЕЦ 03036 10-2965/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
РАМНЕ 03037 09-3439/1 25.08.1999 54/1999 систематско излагање
РАСТЕШ 03038 09-8086/1 22.05.2009 64/2009 систематско излагање
РУСЈАЦИ 03039 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
САМОКОВ 03040 09-1704/1 04.02.2009 16/2009 систематско излагање
СЛАНСКО 03041 10-1675/1 21.06.1993 38/1993 систематско излагање
СЛАТИНА 03042 09-18798/1 05.01.2009 2/2009 систематско излагање
СУВОДОЛ 03043 09-248/1 10.01.2006 5/2006 систематско излагање
СУШИЦА 03044 09-12917/1 05.08.2009 99/2009 систематско излагање
ТАЖЕВО 03045 09-3438/1 25.08.1999 54/1999 систематско излагање
ТОМИНО СЕЛО 03046 09-18085/1 22.12.2008 159/2008 систематско излагање
ТОПОЛНИЦА 03047 09-11833/1 22.08.2008 105/2008 систематско излагање
ТРЕБИНО 03048 09-16881/1 30.10.2009 131/2009 систематско излагање
ТРЕБОВЉЕ 03049 09-3436/1 25.08.1999 54/1999 систематско излагање
ЦРЕШНЕВО 03050 09-18083/1 22.12.2008 159/2008 систематско излагање