Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Крушево

Одделение за катастар на недвижности Крушево

Адреса: ул. Никола Ѓурковиќ бр.16
Телефон: 048-477-092
Е-маил: m.nasteska@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Мирјана Настеска
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Крушево

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЛДАНЦИ 16001 09-4873/1 19.11.1999 74/1999 систематско излагање
АРИЛЕВО 16002 10-2969/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
БЕЛУШИНО 16003 10-2712/1 11.11.1996 61/1996 систематско излагање
БИРИНО 16004 10-2968/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
БОРИНО 16005 09-1113/1 28.02.2001 16/2001 систематско излагање
БУЧИН 16006 09-1739/1 06.02.2008 19/2008 систематско излагање
ВРБОЕЦ 16007 09-4131/1 07.10.1999 65/1999 систематско излагање
ГОРНО ДИВЈАЦИ 16008 10-2967/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
ДОЛНО ДИВЈАЦИ 16009 10-583/1 23.03.1995 15/1995 систематско излагање
ЖИТОШЕ 16010 09-11234/1 04.08.2008 98/2008 конверзија
ЈАКРЕНОВО 16011 09-3252/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
КОЧИШТЕ 16012 10-132/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
КРУШЕВО 16013 09-12915/1 05.08.2009 99/2009 систематско излагање
Крушево-вонград 16513 09-12914/1 05.08.2009 99/2009 конверзија
ЛОКВЕНИ 16014 09-3251/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
НОРОВО 16015 10-335/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
ОСТРИЛЦИ 16016 10-131/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
ПОДВИС 16017 09-3218/1 28.07.1999 47/1999 систематско излагање
ПРЕСИЛ МИЛОШЕВО 16018 09-3424/1 07.06.2004 35/2004 систематско излагање
ПУСТА РЕКА 16019 10-584/1 23.03.1995 15/1995 систематско излагање
РАСТОЈЦА 16020 10-133/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
САЖДЕВО 16021 09-4363/1 02.10.2000 79/2000 систематско излагање
СВЕТО МИТРАНИ 16022 09-4254/1 08.07.2003 46/2003 систематско излагање
СЕЛЦЕ 16023 10-2711/1 11.11.1996 61/1996 систематско излагање