Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка

Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка

Адреса: ул. Свети Јоаким Осоговски бр. 175
Телефон: 031-374-301
Е-маил: e.zlatkovski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Емил Златковски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
Б‘С 15001 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
БАШТЕВО 15002 10-1307/1 16.05.1997 22/1997 систематско излагање
БОРОВО 15003 11-1828/1 16.11.1990 37/1990 систематско излагање
ВАРОВИШТЕ 15004 10-586/1 23.03.1995 15/1995 систематско излагање
ВЕТУНИЦА 15005 13-523/1 01.06.1989 22/1989 систематско излагање
ВРЖОГРНЦИ 15006 10-2159/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
ГАБАР 15007 09-5216/1 10.12.1999 78/1999 систематско излагање
ГЕРМАН 15008 09-4195/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
ГИНОВЦИ 15009 13-523/1 01.06.1989 22/1989 систематско излагање
ГОЛЕМА ЦРЦОРИЈА 15010 09-2888/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
ГРАДЕЦ 15011 13-1149/1 18.12.1989 44/1989 систематско излагање
ГУЛИНЦИ 15012 10-418/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ДЛАБОЧИЦА 15013 10-2783/1 17.11.1997 58/1997 систематско излагање
ДРЕНАК 15014 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
ДРЕЊЕ 15015 11-1828/1 16.11.1990 37/1990 систематско излагање
ДОБРОВНИЦА 15016 09-4194/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
ДУРАЧКА РЕКА 15017 10-587/1 23.03.1995 15/1995 систематско излагање
ЖИДИЛОВО 15018 10-2806 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
КИСЕЛИЦА 15019 09-4197/1 25.09.2000 77/2000 систематско излагање
КОНОПНИЦА 15020 13-1149/1 28.12.1989 46/1989 систематско излагање
КОСТУР 15021 10-590/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
КОШАРИ 15022 11-1828/1 16.11.1990 37/1990 систематско излагање
КРИВА ПАЛАНКА 15023 без архивски
број
28.04.1994 22/1994 систематско излагање
КРИВИ КАМЕН 15024 10-1306/1 16.05.1997 22/1997 систематско излагање
КРКЉА 15025 10-2804 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
КРСТОВ ДОЛ 15026 09-2887/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
ЛОЗАНОВО 15027 11-1828/1 16.11.1990 37/1990 систематско излагање
ЛУКЕ 15028 09-5111/1 15.11.2000 94/2000 систематско излагање
ЉУБИНЦИ 15029 13-523/1 01.06.1989 22/1989 систематско излагање
МАЛА ЦРЦОРИЈА 15030 09-1617/1 07.04.2000 27/2000 систематско излагање
МАРТИНИЦА 15031 10-1721/1 29.07.1994 40/1994 систематско излагање
МЕТЕЖЕВО 15032 10-2727/1 11.11.1996 61/1996 систематско излагање
МИЛУТИНЦЕ 15033 10-1690/1 08.07.1996 34/1996 систематско излагање
МОЖДИВЊАК 15034 13-523/1 01.06.1989 22/1989 систематско излагање
НЕРАВ 15035 09-61/1 14.01.2000 1/2000 систематско излагање
ОДРЕНО 15036 13-523/1 01.06.1989 22/1989 систематско излагање
ОГУТ 15037 09-5112/1 15.11.2000 94/2000 систематско излагање
ОПИЛА 15038 13-728/1 18.07.1989 28/1989 систематско излагање
ОСИЧЕ 15039 10-1310/1 16.05.1997 22/1997 систематско излагање
ОТОШНИЦА 15040 10-2162/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
П‘КЛИШТЕ 15041 10-2160/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
ПЕТРАЛИЦА 15042 11-146/1 04.02.1991 6/1991 систематско излагање
ПОДРЖИ КОЊ 15043 09-5217/1 10.12.1999 78/1999 систематско излагање
ПСАЧА 15044 13-728/1 18.07.1989 28/1989 систематско излагање
РАДИБУШ 15045 10-2161/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
РАНКОВЦЕ 15046 13-1149/1 18.12.1989 44/1989 систематско излагање
СТАНЧА 15047 10-417/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
СТАНЦИ 15048 10-1722/1 29.07.1994 40/1994 систематско излагање
Т‘ЛМИНЦИ 15049 10-340/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
ТРНОВО 15050 09-4790/1 24.10.2000 85/2000 систематско излагање
УЗЕМ 15051 10-2566/1 08.11.1995 53/1995 систематско излагање