Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Кратово

Одделение за катастар на недвижности Кратово

Адреса: ул. Тошо Куковски бр.4
Телефон: 031-481-559
Е-маил: m.petkovska@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Марија Петковска
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Кратово

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БЛИЗАНЦИ 14001 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
ВАКУФ 14002 09-2740/1 25.06.1999 37/1999 систематско излагање
ГОРНО КРАТОВО 14003 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ДИМОНЦЕ 14004 09-5124/1 03.12.1999 77/1999 систематско излагање
ЕМИРИЦА 14005 02-49/2 17.01.1992 2/1992 систематско излагање
ЖЕЛЕЗНИЦА 14006 10-2354 12.10.1995 48/1995 систематско излагање
ЖИВАЛЕВО 14007 10-1857/1 11.07.1995 34/1995 систематско излагање
КАВРАК 14008 6576/1 26.08.1992 51/1992 систематско излагање
КЕТЕНОВО 14009 09-5215/1 23.11.2000 98/2000 систематско излагање
КНЕЖЕВО 14010 02-49/1 17.01.1992 2/1992 систематско излагање
КОЈКОВО 14011 6576/1 26.08.1992 51/1992 систематско излагање
КОЊУХ 14012 09-666/1 18.02.2000 12/2000 систематско излагање
КРАТОВО 14013 11-405/1 02.04.1991 13/1991 систематско излагање
КРИЛАТИЦА 14014 09-360/1 25.01.2001 5/2001 систематско излагање
КУКЛИЦА 14015 09-2738/1 25.06.1999 37/1999 систематско излагање
КУНОВО 14016 10-2104/1 09.08.1993 49/1993 систематско излагање
ЛУКОВО 14017 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
МУШКОВО 14018 6576/1 26.08.1992 51/1992 систематско излагање
НЕЖИЛОВО 14019 10-2104/1 09.08.1993 49/1993 систематско излагање
ПЕНДАК 14020 09-4331/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ПРИКОВЦИ 14021 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
СЕКУЛИЦА 14022 10-3045/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
СТРАЦИН 14023 09-1705/1 16.04.2002 25/2002 систематско излагање
ТАЛАШМАНЦЕ 14024 09-3783/1 18.08.2000 67/2000 систематско излагање
ТАТОМИР 14025 10-336/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
ТОПОЛОВИЌ 14026 10-336/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ТРНОВАЦ 14027 09-5804/1 20.12.2001 100/2001 систематско излагање
ТУРАЛЕВО 14028 10-2542/1 17.10.1996 58/1996 систематско излагање
ФИЛИПОВЦИ 14029 10-2541/1 17.10.1996 58/1996 систематско излагање
ШЛЕГОВО 14030 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
ШОПСКО РУДАРЕ 14031 09-2890/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање