Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Кочани

Одделение за катастар на недвижности Кочани

Адреса: ул. Димитар Влахов бр.7
Телефон: 033-272-166
Е-маил: v.jovanov@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Венко Јованов
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Кочани

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БАЊА 13001 09-1482/1 12.03.2003 15/2003 систематско излагање
БЕЗИКОВО 13002 09-11037/2 09.07.2009 85/2009 систематско излагање
БЕЛИ 13003 09-5893/1 05.09.2005 74/2005 систематско излагање
БУРИЛЧЕВО 13004 09-7713/1 29.11.2004 84/2004 систематско излагање
ВИДОВИШТЕ 13005 09-14474/2 28.12.2007 158/2007 систематско излагање
ВРАНИНЦИ 13006 09-14539/1 28.12.2007 158/2007 систематско излагање
ВРБИЦА 13007 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГЛАВОВИЦА 13008 09-11216/2 09.07.2009 85/2009 систематско излагање
ГОРНО ГРАДЧЕ 13009 09-8326/1 26.12.2005 114/2005 систематско излагање
ГОРНИ ПОДЛОГ 13010 09-1837/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
ГРДОВЦИ 13011 09-3274/1 27.08.2002 68/2002 систематско излагање
ДОЛНО ГРАДЧЕ 13012 09-8325/1 26.12.2005 114/2005 систематско излагање
ДОЛНИ ПОДЛОГ 13013 09-3651/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ЖИГАНЦИ 13014 09-10814/2 28.07.2008 94/2008 систематско излагање
ЗРНОВЦИ 13015 09-1371/1 07.04.1999 19/1999 систематско излагање
ЈАСТРЕБНИК 13016 09-5518/2 07.04.2009 46/2009 систематско излагање
КОСТИН ДОЛ 13017 09-7952/2 30.10.2006 112/2006 систематско излагање
КОЧАНИ 13018 10-2860/1 21.11.1997 59/1997 систематско излагање
КУЧИЧИНО 13019 09-1510/1 06.02.2008 19/2008 систематско излагање
ЛЕПОПЕЛЦИ 13020 09-2692/1 27.02.2008 28/2008 систематско излагање
ЛЕШКИ 13021 09-3782/2 06.03.2009 33/2009 систематско излагање
МОЈАНЦИ 13022 09-1832/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
МОРОДВИС 13023 09-58/1 14.01.2000 1/2000 систематско излагање
НЕБОЈАНИ 13024 09-15509/1 07.10.2009 122/2009 систематско излагање
НИВИЧАНИ 13025 09-5459/2 01.04.2009 44/2009 систематско излагање
НОВО СЕЛАНИ 13026 09-2693/1 27.02.2008 28/2008 систематско излагање
НОВО СЕЛО 13027 09-9866/1 19.06.2009 77/2009 систематско излагање
ОБЛЕШЕВО 13028 09-7974/1 19.12.2003 81/2003 систематско излагање
ОРИЗАРИ 13029 10-2407/1 08.10.1993 61/1993 систематско излагање
ПАНТЕЛЕЈ 13030 09-15894/1 07.11.2008 141/2008 систематско излагање
ПАШАЏИКОВО 13031 09-17578/2 11.11.2009 136/2009 систематско излагање
ПОЛАКИ 13032 09-17613/2 11.11.2009 136/2009 систематско излагање
ПРЕСЕКА 13033 09-12826/2 30.07.2009 95/2009 систематско излагање
ПРИБАЧЕВО 13034 09-2071/1 13.04.2001 28/2001 систематско излагање
ПРИПОР 13035 09-5456/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
РАЈЧАНИ 13036 09-4539/2 18.03.2009 38/2009 систематско излагање
РЕЧАНИ 13037 14-3408/2 23.05.2006 63/2006 систематско излагање
СОКОЛАРЦИ 13038 09-14857/1 21.10.2008 132/2008 систематско излагање
СПАНЧЕВО 13039 09-16455/1 24.11.2008 145/2008 систематско излагање
Спанчево-вонград 13539 09-16456/1 24.11.2008 145/2008 систематско излагање
ТЕРАНЦИ 13040 09-18747/1 30.12.2008 165/2008 систематско излагање
ТРКАЊЕ 13041 09-8380/2 30.12.2003 84/2003 систематско излагање
УЛАРЦИ 13042 09-6428/4 31.10.2005 93/2005 систематско излагање
ЦЕРА 13043 09-18847/1 07.12.2009 146/2009 систематско излагање
ЦРВЕНА НИВА 13044 09-5457/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
ЧЕШИНОВО 13045 09-652/1 01.02.2005 5/2005 систематско излагање
ЧИФЛИК 13046 09-3652/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање