Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Кичево

Одделение за катастар на недвижности Кичево

Адреса: ул. Борис Кидрич бр. 1
Телефон: 045-220-260
Е-маил: /
Раководител: /
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Кичево

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АРАНГЕЛ 12001 09-16229/1 19.10.2009 127/2009 систематско излагање
Арангел-вонград 12501 09-6945/1 16.05.2008 62/2008 систематско излагање
АТИШТА 12002 09-4870/1 19.11.1999 74/1999 систематско излагање
БАЧИШТА 12003 09-6866/1 03.05.2010 61/2010 систематско излагање
Бачишта-вонград 12503 09-6867/1 03.05.2010 61/2010 систематско излагање
БЕЛИЦА 12004 10-337/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
БЕРИКОВО 12005 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ 12006 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
БРЖДАНИ 12007 10-1616/1 28.06.1995 32/1995 систематско излагање
БУКОЈЧАНИ 12008 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВЕЛМЕВЦИ 12009 09-4332/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ВИДРАНИ 12010 10-2409/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
ВРАНЕШТИЦА 12011 09-2099/1 05.05.2000 34/2000 систематско излагање
ГАРАНИ 12012 09-16333/1 18.11.2008 144/2008 конверзија
ГОЛЕМО ЦРСКО 12013 10-2404/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
ГРЕШНИЦА 12014 09-1794/1 08.02.2010 17/2010 систематско излагање
Грешница-вонград 12514 09-6946/1 16.05.2008 62/2008 конверзија
ДЛАПКИН ДОЛ 12015 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОБРЕНОЕЦ 12016 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ДУШЕГУБИЦА 12017 10-2649/1 23.12.1994 67/1994 систематско излагање
ДРУГОВО 12018 09-4841/1 16.04.2007 48/2007 систематско излагање
ДУПЈАНИ 12019 09-3643/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ЕХЛОЕЦ 12020 10-2648/1 23.12.1994 67/1994 систематско излагање
ЖУБРИНО 12021 09-10891/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЗАЈАС 12022 09-7138/1 08.05.2010 63/2010 систематско излагање
Зајас-вонград 12522 09-8018/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
ИВАНЧИШТА 12023 10-2647/1 23.12.1994 67/1994 систематско излагање
ЈАВОРЕЦ 12025 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ЈАГОЛ 12026 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БИГОР ДОЛЕНЦИ 12027 09-4255/1 08.07.2003 46/2003 систематско излагање
ЈУДОВО 12028 10-2405/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
КАРБУНИЦА 12029 09-3642/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
КЛАДНИК 12031 10-339/1 31.01.1997 4/1997 систематско излагање
КЛЕНОЕЦ 12032 10-2646/1 23.12.1994 67/1994 систематско излагање
КНЕЖИНО 12033 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
КОЗИЧИНО 12034 09-3648/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
КОЗИЦА 12035 10-2408/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
КОЛАРИ 12036 09-10889/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
КОЛИБАРИ 12037 09-10888/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
КРУШИЦА 12038 09-3647/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ЛАВЧАНИ 12039 10-775/1 11.04.1994 18/1994 систематско излагање
ЛАЗАРОВЦИ 12040 09-3390/1 16.05.2005 34/2005 систематско излагање
ЛЕШНИЦА 12041 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛИСИЧАНИ 12042 09-964/1 18.02.2004 7/2004 систематско излагање
МАЛКОЕЦ 12043 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
МАМУДОВЦИ 12044 09-7846/1 09.07.2007 85/2007 систематско излагање
МАНАСТИРСКО ДОЛЕНЦИ 12045 09-2757/1 29.06.2002 46/2002 систематско излагање
МАЛО ЦРСКО 12046 10-2407/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
МИДИНЦИ 12047 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
МИОКАЗИ 12048 09-4038/1 15.11.2002 85/2002 систематско излагање
НОВО СЕЛО 12049 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ОРЛАНЦИ 12050 09-4358/1 05.10.2001 80/2001 систематско излагање
ОСЛОМЕЈ 12051 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОСОЈ 12052 09-9696/1 23.06.2010 83/2010 систематско излагање
Осој-вонград 12552 09-9697/1 23.06.2010 83/2010 конверзија
ПАПРАДИШТЕ 12053 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАТЕЦ 12054 09-5273/1 27.11.2000 100/2000 систематско излагање
ПОДВИС 12055 10-776/1 11.04.1994 18/1994 систематско излагање
ПОПОЛЖАНИ 12056 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ПОПОЕЦ 12057 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
ПОПОВЈАНИ 12058 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПРЕМКА 12059 09-10890/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ПРОСТРАЊЕ 12060 09-4871/1 19.11.1999 74/1999 систематско излагање
РАБЕТИНО 12061 09-5274/1 27.11.2000 100/2000 систематско излагање
РАШТАНИ 12062 09-16631/1 26.10.2009 129/2009 систематско излагање
Раштани-вонград 12562 09-16632/1 26.10.2009 129/2009 конверзија
РЕЧАНИ-ЗАЈАСКО 12063 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РЕЧАНИ-ЧЕЛОПЕЧКО 12064 09-3646/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
СВЕТОРАЧЕ 12065 09-3645/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
СВИЊИШТЕ 12066 10-2406/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
СРБИЦА 12067 09-2961/1 01.03.2010 30/2010 систематско излагање
Србица-вонград 12567 09-2959/1 01.03.2010 30/2010 конверзија
СРБЈАНИ 12068 09-5666/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
СТРОГОМИШТЕ 12070 09-8319/1 31.05.2010 73/2010 систематско излагање
Строгомиште-вонград 12570 09-7191/1 22.05.2008 64/2008 конверзија
СТРЕЛЦИ 12071 09-7582/1 14.05.2010 67/2010 систематско излагање
Стрелци-вонград 12571 09-7400/1 26.05.2008 65/2008 конверзија
ТАЈМИШТЕ 12072 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ТРАПЧИН ДОЛ 12073 09-7362/1 07.05.2009 58/2009 систематско излагање
Трапчин Дол-вонград 12573 09-7361/1 07.05.2009 58/2009 конверзија
ТУИН 12074 09-12636/1 28.07.2009 93/2009 конверзија
Туин-вонград 12574 09-4883/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
ЦЕР 12075 09-4333/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ЦРВИВЦИ 12076 09-10892/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЧЕЛОПЕЦИ 12077 09-5273/1 13.09.2004 61/2004 систематско излагање
ШУТОВО 12078 09-10893/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
КИЧЕВО 1 12085 09-8933/1 25.06.2008 76/2008 систематско излагање
КИЧЕВО 2 12086 09-11562/1 18.08.2008 102/2008 систематско излагање
КИЧЕВО 3 12087 09-17716/1 16.12.2008 155/2008 систематско излагање
КИЧЕВО 4 12088 09-1031/1 27.01.2009 11/2009 систематско излагање
КИЧЕВО 5 12089 09-2462/1 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
КИЧЕВО 6 12090 09-2461/1 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
КИЧЕВО 7 12091 09-3325/1 05.03.2010 32/2010 систематско излагање
КИЧЕВО 8 12092 09-4932/1 01.04.2010 45/2010 систематско излагање
КИЧЕВО 9 12093 09-6412/1 16.04.2010 57/2010 систематско излагање
Кичево-вонград 12030 09-12026/1 11.08.2010 106/2010 конверзија