Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар

Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар

Адреса: ул. Битолска б.б.
Телефон: 047-276-803
Е-маил: n.dumovski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Николче Думовски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Демир Хисар

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БАБИНО 10001 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАЗЕРНИК 10002 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАРАКОВО 10003 10-894/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
БЕЛЧЕ 10004 09-10877/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
БОИШТЕ 10005 09-5195/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
БРЕЗОВО 10006 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВАРДИНО 10007 10-2805 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
ВИРОВО 10008 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОЛЕМО ИЛИНО 10009 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГРАИШТЕ 10010 10-901/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ДОЛЕНЦИ 10011 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЕДИНАКОВЦИ 10012 09-1826/1 18.06.1998 28/1998 систематско излагање
ЖВАН 10013 09-10887/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЖЕЛЕЗНЕЦ 10014 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЖУРЧЕ 10015 10-396/1 13.02.1995 9/1995 систематско излагање
ЗАГОРИЧЕ 10016 09-4554/1 26.07.2004 50/2004 систематско излагање
ЗАШЛЕ 10017 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КУТРЕТИНО 10018 09-10876/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ЛЕСКОВО 10019 09-5193/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
МАЛО ИЛИНО 10020 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МРЕНОГА 10021 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДЕМИР ХИСАР 10022 09-5192/1 26.03.2009 42/2009 систематско излагање
Демир Хисар-вонград 10522 09-5183/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
НОВО СЕЛО 10023 10-395/1 13.02.1995 9/1995 систематско излагање
ОБЕДНИК 10024 09-11544/1 18.08.2008 102/2008 конверзија
ПРИБИЛЦИ 10025 10-334/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
РАДОВО 10026 09-3408/1 13.09.2002 71/2002 систематско излагање
РАКИТНИЦА 10027 10-2803 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
СВЕТА 10028 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
СЛАДУЕВО 10029 10-2540/1 17.10.1996 58/1996 систематско излагање
СЛЕПЧЕ 10030 09-10884/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СЛОЕШТИЦА 10031 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СМИЛЕВО 10032 09-10886/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СОПОТНИЦА 10033 09-10875/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СТРУГОВО 10034 09-5196/1 26.03.2009 42/2009 конверзија
СУВОДОЛ 10035 09-10885/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СУВО ГРЛО 10036 09-2554/1 18.06.2002 40/2002 систематско излагање
УТОВО 10037 09-5466/1 18.08.2005 70/2005 систематско излагање
ЦЕРОВО 10038 09-5194/1 26.03.2009 42/2009 конверзија