Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Дебар

Одделение за катастар на недвижности Дебар

Адреса: ул. 8-ми Септември бр.59
Телефон: 046-831-511
Е-маил: s.abazoski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Саит Абазоски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Дебар

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
ХАМЕ КРИВЦИ 08001 10-2966/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
БАНИШТЕ 08002 10-2656/1 10.11.1993 68/1993 систематско излагање
БАЛАНЦИ 08003 09-4556/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
БАЈРАМОВЦИ 08004 09-5122/1 03.12.1999 77/1999 систематско излагање
БОМОВО 08005 10-1675/1 21.06.1993 38/1993 систематско излагање
БРЕШТАНИ 08006 09-2173/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
БРОШТИЦА 08007 09-7700/1 18.10.2006 108/2006 систематско излагање
ГАРИ 08008 09-4555/1 09.11.1999 71/1999 систематско излагање
ГОЛЕМ ПАПРАДНИК 08009 09-10879/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ГОРЕНЦИ 08010 10-1780/1 30.06.1997 30/1997 систематско излагање
ГОРНО КОСОВРАСТИ 08011 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
ГОРНО МЕЛНИЧАНИ 08012 10-2100/1 28.10.1994 57/1994 систематско излагање
ГОРНО И ДОЛНО СЕЛОКУЌИ 08013 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ДЕБАР 1 08037 09-14858/1 21.10.2008 132/2008 систематско излагање
ДЕБАР 2 08038 09-10527/1 24.06.2009 79/2009 систематско излагање
ДЕБАР 3 08039 09-14878/1 22.09.2009 116/2009 систематско излагање
Дебар-вонград 08014 09-14877/1 22.09.2009 116/2009 конверзија
ДОЛГАШ 08015 09-2174/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ДОЛНО КОСОВРАСТИ 08016 10-135/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
ДОЛНО МЕЛНИЧАНИ 08017 10-2101/1 28.10.1994 57/1994 систематско излагање
ЕВЛА 08018 09-5557/1 30.12.1999 85/1999 систематско излагање
ЖИТИНЕНИ 08019 09-5149/1 21.11.2000 97/2000 систематско излагање
КОЊАРИ 08020 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
КОЏАЏИК ЕЛЕВЦИ 08021 09-3076/1 19.06.2000 48/2000 систематско излагање
КОЏАЏИК 08022 09-3075/1 19.06.2000 48/2000 систематско излагање
КОЧИШТА 08023 09-5558/1 30.12.1999 85/1999 систематско излагање
МАНАСТИРЕЦ 08024 10-1675/1 21.06.1993 38/1993 систематско излагање
МАЛ ПАПРАДНИК 08025 09-10878/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
МОГОРЧЕ 08026 09-7300/1 19.11.2004 82/2004 систематско излагање
НОВАК 08027 09-8455/1 19.07.2007 90/2007 систематско излагање
ОСОЛНИЦА 08028 09-5559/1 30.12.1999 85/1999 систематско излагање
ОСОЈ 08029 09-356/1 25.01.2001 5/2001 систематско излагање
ОТИШАНИ 08030 10-759/1 04.03.1993 12/1993 систематско излагање
ПАРЕШИ 08031 10-2186/1 22.08.1997 42/1997 систематско излагање
ПРАЛЕНИК 08032 09-3077/1 19.06.2000 48/2000 систематско излагање
РАЈЧИЦА 08033 10-1724/1 29.07.1994 40/1994 систематско излагање
СПАС 08034 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ТАТАР ЕЛЕВЦИ 08035 10-774/1 11.04.1994 18/1994 систематско излагање
ЏЕПИШТЕ 08036 10-759/1 04.03.1993 12/1993 систематско излагање
ЕЗЕРО ШПИЉЕ 08100 09-4860/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање