Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Гостивар

Одделение за катастар на недвижности Гостивар

Адреса: ул. Мајор Чеде Филиповски бб
Телефон: 042-213-066
Е-маил: dz.ejupi@katastar.gov.mk
Раководител: Џемил Ејупи
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Гостивар

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЏИЕВЦИ 07001 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАЛИН ДОЛ 07002 03-14488/1 08.10.2010 135/2010 систематско излагање
БАЊИЦА 07003 09-3656/2 08.03.2012 33/2012 систематско излагање
БЕЛОВИШТЕ 07004 09-11670/1 29.07.2010 102/2010 систематско излагање
БЕЛИЧИЦА 07005 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
БИБАЈ 07006 09-14208/1 09.09.2009 112/2009 систематско излагање
БИТУШЕ 07007 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БОГДЕВО 07008 09-13275/1 13.08.2009 102/2009 систематско излагање
БОЛЕТИН 07009 09-8370/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
БРОДЕЦ 07010 09-8368/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
ВЕЛЕБРДО 07011 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ВИДУШЕ 07012 09-14940/1 25.09.2009 117/2009 систематско излагање
ВРАНОВЦИ 07013 09-18411/2 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
ВРАПЧИШТЕ 07014 09-10065/1 02.07.2010 87/2010 конверзија
ВРБЕН 07015 09-19772/1 21.12.2009 152/2009 систематско излагање
ВРБЈАНИ 07016 09-18412/1 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
ВРУТОК 07017 09-11274/1 19.07.2010 96/2010 систематско излагање
ГАЛАТЕ 07018 09-913/1 25.01.2011 9/2011 систематско излагање
ГАЛИЧНИК 07019 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ГОРНА ВОЛКОВИЈА 07020 09-8369/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
ГОРЈАНЕ 07021 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНА И ДОЛНА ЃОНОВИЦА 07022 09-2654/1 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
ГОРНО ЈЕЛОВЦЕ 07023 09-3323/1 05.03.2010 32/2010 систематско излагање
ГРЕКАЈ И НИВИШТЕ 07026 09-15897/1 13.10.2009 125/2009 систематско излагање
ГРАДЕЦ 07027 09-6864/1 03.05.2010 61/2010 конверзија
ЃУРЃЕВИШТЕ 07028 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДЕБРЕШЕ 07029 09-6048/1 20.04.2011 59/2011 систематско излагање
ДОБРИ ДОЛ 07030 09-11830/1 03.08.2010 104/2010 систематско излагање
ДОЛНО ЈЕЛОВЦЕ 07031 09-7139/1 08.05.2010 63/2010 систематско излагање
ДУФ 07032 09-15898/1 13.10.2009 125/2009 систематско излагање
ЖЕЛЕЗНА РЕКА 07033 09-3601/1 11.03.2010 34/2010 систематско излагање
ЖИРОВНИЦА 07034 09-10915/1 12.07.2010 93/2010 систематско излагање
ЖУЖЊЕ 07035 09-17297/1 06.11.2009 134/2009 систематско излагање
ЈАНЧЕ 07036 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЗДУЊЕ 07037 09-3815/1 17.03.2010 37/2010 систематско излагање
ЗУБОВЦЕ 07038 09-7180/1 23.05.2011 69/2011 систематско излагање
КАЛИШТЕ 07039 09-13237/1 10.09.2010 119/2010 систематско излагање
КИЧИНИЦА 07040 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
КОРИТО 07041 09-15778/1 08.11.2010 146/2010 систематско излагање
КРАКОРНИЦА 07042 09-3598/1 11.03.2010 34/2010 систематско излагање
КУНОВО 07043 09-3326/1 05.03.2010 32/2010 систематско излагање
ЌАФА 07044 09-14209/1 09.09.2009 112/2009 систематско излагање
ЛАЗАРОПОЛЕ 07045 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛАКАВИЦА 07046 09-19977/1 23.12.2009 153/2009 систематско излагање
ЛЕУНОВО 07047 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
ЛЕШНИЦА 07048 09-18409/1 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
ЛОМНИЦА 07049 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 систематско излагање
МАВРОВО 07050 09-15777/1 08.11.2010 146/2010 систематско излагање
Маврово-вонград 07550 09-15779/1 08.11.2010 146/2010 конверзија
МИТРОЈ КРСТИ 07051 09-8774/1 04.06.2009 69/2009 систематско излагање
МАЛО ТУРЧАНЕ 07052 09-4993/1 24.03.2009 40/2009 конверзија
НЕГОТИНО-ПОЛОШКО 07053 09-10063/1 02.07.2010 87/2010 конверзија
НИСТРОВО 07054 09-13405/1 17.08.2009 103/2009 систематско излагање
НИКИФОРОВО 07055 09-10880/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
НИЧПУР 07056 09-14210/1 09.09.2009 112/2009 систематско излагање
НОВО СЕЛО 1 07057 09-3324/1 05.03.2010 32/2010 систематско излагање
НОВО СЕЛО 2 07058 09-2133/1 12.02.2010 21/2010 систематско излагање
ОРЌУШЕ 07059 09-8371/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
ПАДАЛИШТЕ 07060 09-17296/1 06.11.2009 134/2009 систематско излагање
ПЕЧКОВО 07061 09-18410/1 25.11.2009 142/2009 систематско излагање
ПОЖАРАНЕ 07062 09-10062/1 02.07.2010 87/2010 систематско излагање
ПРИСОЈНИЦА 07063 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
РАВЕН 07064 09-4933/1 01.04.2010 45/2010 систематско излагање
РЕЧАНЕ 07065 09-13238/1 10.09.2010 119/2010 систематско излагање
РИБНИЦА 07066 09-13406/1 17.08.2009 103/2009 систематско излагање
РОСОКИ 07067 09-3180/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
РОСТУШЕ 07068 09-10898/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СЕЛЦЕ 07069 09-3181/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
СЕНЦЕ 07070 09-15899/1 13.10.2009 125/2009 систематско излагање
СЕНОКОС 07071 09-6863/1 03.05.2010 61/2010 конверзија
СИМНИЦА 07072 09-13239/1 10.09.2010 119/2010 систематско излагање
СКУДРИЊЕ 07073 09-10874/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
СРБИНОВО 07074 09-20253/1 28.12.2009 157/2009 систематско излагање
СРЕТКОВО 07075 09-20254/1 28.12.2009 157/2009 систематско излагање
СТРАЈАНЕ 07076 09-11831/1 03.08.2010 104/2010 систематско излагање
СУШИЦА 1 07077 09-8372/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
СУШИЦА 2 07078 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ТАНУШЕ 07079 09-12913/1 05.08.2009 99/2009 систематско излагање
ТОПЛИЦА 07080 09-6861/1 03.05.2010 61/2010 систематско излагање
ТРЕБИШТЕ 07081 09-17830/1 17.11.2009 138/2009 систематско излагање
ТРНОВО 07082 09-17021/1 09.12.2010 158/2010 систематско излагање
ТРЕСОНЧЕ 07083 09-4894/1 26.10.2000 87/2000 систематско излагање
ТУМЧЕВИШТЕ 07084 09-10897/1 28.07.2008 94/2008 конверзија
ФОРИНО 07085 09-4518/1 23.03.2011 36/2011 систематско излагање
ЦЕРОВО 07086 09-8373/1 28.05.2009 66/2009 систематско излагање
ЧАЈЛЕ 07087 09-6049/1 20.04.2011 59/2011 систематско излагање
ЧЕГРАНЕ 07088 09-10064/1 02.07.2010 87/2010 конверзија
ГОСТИВАР 1 07101 09-6895/1 30.04.2009 56/2009 систематско излагање
ГОСТИВАР 2 07102 09-2960/1 01.03.2010 30/2010 систематско излагање
Мавровско Езеро 07100 09-4863/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање