Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

Одделение за катастар на недвижности Гевгелија

Адреса: ул. Борис Карпузов бр.2
Телефон: 034-212-084
Е-маил: r.celev@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Ристо Челев
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Гевгелија

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БОГДАНЦИ 06001 09-17024/1 03.11.2009 133/2009 систематско излагање
Богданци-вонград 06501 09-17023/1 03.11.2009 133/2009 конверзија
БОГОРОДИЦА 06002 10-902/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ГАБРОВО 06003 09-1071/1 26.01.2010 11/2010 систематско излагање
ГЕВГЕЛИЈА 06004 09-11834/1 22.08.2008 105/2008 систематско излагање
НОВО КОНСКО 06005 10-1992/1 07.10.1994 54/1994 систематско излагање
ДАВИДОВО 06006 10-1319/1 05.06.1996 27/1996 систематско излагање
ДУРУТЛИ 06007 09-5047/1 30.11.1999 76/1999 систематско излагање
ЃАВАТО 06008 10-3048/1 17.12.1997 63/1997 систематско излагање
ЃОПЧЕЛИ 06009 09-1450/1 24.03.2000 23/2000 систематско излагање
КОВАНЕЦ 06010 09-14220/1 09.09.2009 112/2009 систематско излагање
КОНСКО 06011 09-5825/1 10.04.2009 47/2009 систематско излагање
КУРТАМЗАЛИ 06012 09-1451/1 24.03.2000 23/2000 систематско излагање
МИЛЕТКОВО 06013 10-2562/1 08.11.1995 53/1995 систематско излагање
МИРАВЦИ 06014 09-18640/1 29.12.2008 164/2008 систематско излагање
Миравци-вонград 06514 09-18637/1 29.12.2008 164/2008 конверзија
МОИН 06015 10-1320/1 05.06.1996 27/1996 систематско излагање
МРЗЕНЦИ 06016 10-1855/1 11.07.1995 34/1995 систематско излагање
НЕГОРЦИ 06017 10-2360/1 24.09.1996 52/1996 систематско излагање
НИКОЛИЌ 06018 09-169/1 13.01.2009 5/2009 конверзија
НОВ ДОЈРАН 06019 09-18845/1 07.12.2009 146/2009 систематско излагање
Нов Дојран-вонград 06519 09-18846/1 07.12.2009 146/2009 конверзија
ОРГАНЏАЛИ 06020 09-5048/1 30.11.1999 76/1999 систематско излагање
ПЕТРОВО 06021 09-18683/1 01.12.2009 144/2009 систематско излагање
ПРДЕЈЦИ 06022 без архивски
број
14.03.1995 13/1995 систематско излагање
СЕВЕНДЕКЛИ 06023 09-5049/1 30.11.1999 76/1999 систематско излагање
СЕЛЕМЛИ 06024 10-2402/1 07.10.1996 56/1996 систематско излагање
СЕРМЕНИН 06025 09-1980/1 11.02.2010 20/2010 систематско излагање
СМОКВИЦА 06026 10-2104/1 09.08.1993 49/1993 систематско излагање
СРЕТЕНОВО 06027 09-5527/1 22.04.2008 53/2008 систематско излагање
СТАР ДОЈРАН 06028 09-4641/1 01.04.2008 43/2008 систематско излагање
СТОЈАКОВО 06029 10-1076/1 26.05.1995 27/1995 систематско излагање
ФУРКА 06030 09-1449/1 24.03.2000 23/2000 систематско излагање
ЦРНИЧАНИ 06031 09-4872/1 19.11.1999 74/1999 систематско излагање
ЧАУШЛИ 06032 09-5050/1 30.11.1999 76/1999 систематско излагање
ЏУМАБОС 06033 09-5051/1 30.11.1999 76/1999 систематско излагање
УМА 06034 09-9194/1 12.06.2009 73/2009 систематско излагање
Дојранско Езеро 06100 09-4864/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање