Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Виница

Одделение за катастар на недвижности Виница

Адреса: ул. Бел Камен б.б
Телефон: 033-361-944
Е-маил: l.lazarov@katastar@gov.mk 
в.д. Раководител: Лазар Лазаров
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Виница

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БЛАТЕЦ 05001 09-1344/1 25.03.2002 21/2002 систематско излагање
ВИНИЦА 05002 09-2606/1 04.09.1998 44/1998 систематско излагање
ВИНИЧКА КРШЛА 05003 09-3554/1 09.09.1999 58/1999 систематско излагање
ГРАДЕЦ 05004 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ГРЉАНИ 05005 09-3154/1 24.05.2004 33/2004 систематско излагање
ДРАГОБРАШТЕ 05006 09-7374/1 28.11.2003 75/2003 систематско излагање
ИСТИБАЊА 05007 09-779/1 26.02.1999 11/1999 систематско излагање
ЈАКИМОВО 05008 09-4568/1 23.07.2003 48/2003 систематско излагање
КАЛИМАНЦИ 05009 09-8510/1 27.12.2004 92/2004 систематско излагање
ЛАКИ 05010 09-1452/1 24.03.2000 23/2000 систематско излагање
ЛЕСКИ 05011 10-723/1 22.02.1993 92/1993 систематско излагање
ЛИПЕЦ 05012 09-5031/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
ПЕКЉАНИ 05013 09-813/1 01.03.2000 16/2000 систематско излагање
ТРСИНО 05014 09-3247/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
ЦРН КАМЕН 05015 09-120/1 20.01.1999 3/1999 систематско излагање