Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Велес

Одделение за катастар на недвижности Велес

Адреса: ул. Панко Брашнар бр.1
Телефон: 043-232-724
Е-маил: b.petrova@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Билјана Петрова
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Велес

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БАЊИЦА 29001 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАШИНО СЕЛО 29002 09-10777/1 30.06.2009 81/2009 систематско излагање
Башино Село-вонград 29502 09-10778/1 30.06.2009 81/2009 конверзија
БЕЛЕШТЕВИЦА 29003 09-12664/1 12.09.2008 115/2008 систематско излагање
БИСТРИЦА 29004 09-12662/1 12.09.2008 115/2008 систематско излагање
БОГОМИЛА 29005 09-15115/1 27.10.2008 134/2008 систематско излагање
БУЗАЛКОВО 29006 09-11374/1 11.07.2009 86/2009 систематско излагање
БУСИЛЦИ 29007 09-10435/1 28.12.2006 137/2006 систематско излагање
ВЕТЕРСКО 29008 09-2171/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
ВИТАНЦИ 29009 09-3538/1 20.07.2001 55/2001 систематско излагање
ВИНИЧАНИ 29010 10-2475/1 19.10.1993 63/1993 систематско излагање
ВЛАДИЛОВЦИ 29011 09-7192/1 22.05.2008 64/2008 систематско излагање
ВОЈНИЦА 29012 09-14058/1 24.12.2007 155/2007 систематско излагање
ВОДОВРАТИ 29013 09-2058/1 25.03.2005 19/2005 систематско излагање
ГАБРОВНИК 29014 09-9745/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
ГОЛОЗИНЦИ 29015 09-2687/1 26.06.2002 43/2002 систематско излагање
ГОРНО ВРАНОВЦИ 29016 09-9249/1 30.06.2008 78/2008 систематско излагање
ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 29017 09-9195/1 15.06.2009 74/2009 систематско излагање
ГРАДСКО 29018 без архивски
број
14.07.1994 37/1994 систематско излагање
ГРНЧИШТЕ 29019 09-7440/1 28.11.2003 75/2003 систематско излагање
ДВОРИШТЕ 29020 09-3422/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
ДОЛНО ВРАНОВЦИ 29021 09-9746/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ 29022 09-9042/1 10.06.2009 71/2009 систематско излагање
ДРЕНОВО 29023 09-19979/1 23.12.2009 153/2009 систематско излагање
ЕЛОВЕЦ 29024 09-3275/1 27.08.2002 68/2002 систематско излагање
ЗГРОПОЛЦИ 29025 09-1889/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
ИВАНКОВЦИ 29026 09-6794/1 03.11.2003 70/2003 систематско излагање
ИЗВОР 29027 09-6453/1 06.05.2008 57/2008 систематско излагање
КАПИНОВО 29028 09-11537/1 18.08.2008 102/2008 систематско излагање
КАРБУЊИШТЕ 29029 09-1369/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
КАЛАСЛАРИ 29030 09-1349/1 25.02.2005 13/2005 систематско излагање
КОЧИЛАРИ 29031 09-2077/1 05.05.2000 34/2000 систематско излагање
КРАЈНИЦИ 29032 09-4890/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање
КРИВА КРУША 29033 09-7502/1 21.11.2005 100/2005 систематско излагање
КРНИНО 29034 09-9930/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
КРУШЈЕ 29035 09-1368/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
КУМАРИНО 29036 09-1890/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
КУРИДЕРЕ 29037 09-1370/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
ЛИСИЧЕ 29038 04-4640/1 01.04.2008 43/2008 систематско излагање
ЛУГУНЦИ 29039 09-1372/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
МАМУТЧЕВО 29040 09-3655/1 15.10.2002 80/2002 систематско излагање
МАРТОЛЦИ 29041 09-12871/1 22.11.2007 141/2007 систематско излагање
МЕЛНИЦА 29042 09-11829/1 31.10.2007 132/2007 систематско излагање
МОКРЕНИ 29043 09-10615/1 25.07.2008 93/2008 систематско излагање
НЕЖИЛОВО 29044 09-8087/1 22.05.2009 64/2009 систематско излагање
НОВАЧАНИ 29045 09-2016/1 27.04.2000 33/2000 систематско излагање
НОГАЕВЦИ 29046 09-3182/1 30.06.2000 51/2000 систематско излагање
НОВО СЕЛО 29047 09-2952/1 15.06.2000 47/2000 систематско излагање
НОВО СЕЛО ЧИЧЕВО 29048 09-2979/1 24.05.2004 33/2004 систематско излагање
ОМОРАНИ 29049 09-16337/1 18.11.2008 144/2008 систематско излагање
ОРАОВЕЦ 29050 09-8732/1 26.07.2007 93/2007 систематско излагање
ОРАОВ ДОЛ 29051 09-15895/1 07.11.2008 141/2008 систематско излагање
ОРЕШЕ 29052 09-3045/1 17.02.2009 21/2009 систематско излагање
ОРИЗАРИ 29053 09-2134/1 12.02.2010 21/2010 систематско излагање
Оризари-вонград 29553 09-11361/1 08.08.2008 100/2008 систематско излагање
ОТОВИЦА 29054 09-17831/1 17.11.2009 138/2009 систематско излагање
Отовица-вонград 29554 09-17835/1 17.11.2009 138/2009 конверзија
ОТИШТИНО 29055 09-2357/1 16.05.2000 37/2000 систематско излагање
ПАПРАДИШТЕ 29056 09-3398/1 24.02.2009 26/2009 систематско излагање
ПЛЕВЕЊЕ 29057 09-8277/1 17.12.2004 90/2004 систематско излагање
ПОДЛЕС 29058 09-6454/1 06.05.2008 57/2008 систематско излагање
ПОМЕНОВО 29059 09-14954/1 21.10.2008 132/2008 систематско излагање
ПОПАДИЈА 29060 09-15086/1 27.10.2008 134/2008 систематско излагање
РАКОВЕЦ 29061 09-2076/1 05.05.2000 34/2000 систематско излагање
РАШТАНИ 29062 09-1852/1 28.03.2003 20/2003 систематско излагање
РЛВЕЦИ 29063 09-16883/1 30.10.2009 131/2009 систематско излагање
РУДНИК 29064 09-2169/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
СВЕЌАНИ 29065 09-3421/1 17.07.2000 55/2000 систематско излагање
СЛИВНИК 29066 09-171/1 13.01.2009 5/2009 систематско излагање
С‘ЛП 29067 09-14939/1 25.09.2009 117/2009 систематско излагање
СКАЧИНЦИ 29068 09-6796/1 03.11.2003 70/2003 систематско излагање
СМИЛОВЦИ 29069 09-15117/1 27.10.2008 134/2008 систематско излагање
СОГЛЕ 29070 09-17261/1 04.12.2008 151/2008 систематско излагање
СОПОТ 29071 09-2170/1 12.05.2000 36/2000 систематско излагање
СТАРИ ГРАД 29072 09-646/1 18.01.2007 6/2007 систематско излагање
СТЕПАНЦИ 29073 09-16991/1 01.12.2008 149/2008 систематско излагање
СОЈАКЛАРИ 29074 09-2075/1 05.05.2000 34/2000 систематско излагање
ТЕОВО 29075 09-19443/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
ВЕЛЕС 29076 09-4708/1 16.10.2000 83/2000 систематско излагање
УБОГО 29077 09-1371/1 21.03.2000 22/2000 систематско излагање
УЛАНЦИ 29078 без архивски
број
14.07.1994 37/1994 систематско излагање
ЦРЕШНЕВО 29079 09-15422/1 29.10.2008 135/2008 систематско излагање
ЦРКВИНО 29080 09-259/1 20.01.2004 2/2004 систематско излагање
ЧАЛОШЕВО 29081 09-8309/1 26.12.2003 83/2003 систематско излагање
ЧАШКА 29082 09-15821/1 06.11.2008 140/2008 систематско излагање
Чашка-вонград 29582 09-15820/1 06.11.2008 140/2008 конверзија
ЧИЧЕВО 29083 09-5137/2 25.07.2005 60/2005 систематско излагање
ЏИДИМИРЦИ 29084 09-5958/1 08.10.2004 70/2004 систематско излагање