Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Валандово

Одделение за катастар на недвижности Валандово

Адреса: ул. 4-ти Јули бр.1
Телефон: 034-382-041
Е-маил: d.karatanev@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Дончо Каратанев
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Валандово

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БАЛИНЦИ 04001 09-4381/1 13.12.2002 94/2002 систематско излагање
БАЈРАМБОС 04002 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
БАШАЛИ 04003 10-2361/1 24.09.1996 52/1996 систематско излагање
БАШИБОС 04004 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
БРАЈКОВЦИ 04005 без архивски
број
17.01.1995 2/1995 систематско излагање
БУЛУНТУЛИ 04006 без архивски
број
07.03.1995 11/1995 систематско излагање
ВАЛАНДОВО 04037 09-4888/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање
Валандово-вонград 04007 09-4889/1 04.04.2008 45/2008 конверзија
ГРАДЕЦ 04008 09-11232/1 04.08.2008 98/2008 систематско излагање
Градец-вонград 04508 09-11233/1 04.08.2008 98/2008 конверзија
ГРЧИШТЕ 04009 09-5561/1 30.12.1999 85/1999 систематско излагање
ДЕДЕЛИ 04010 10-1723/1 29.07.1994 40/1994 систематско излагање
ЈОСИФОВО 04011 09-8220/1 26.12.2003 83/2003 систематско излагање
КАЗАНДОЛ 04012 10-735/1 15.03.1996 13/1996 систематско излагање
КОЧУЛИ 04013 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
МАРВИНЦИ 04014 09-3219/1 28.07.1999 47/1999 систематско излагање
ПЛАВУШ 04015 10-1486/1 18.06.1996 30/1996 систематско излагање
ПИРАВА 04016 09-15276/1 27.10.2008 134/2008 систематско излагање
Пирава-вонград 04516 09-15275/1 27.10.2008 134/2008 конверзија
ПРСТЕН 04017 10-664/1 10.02.1993 7/1993 систематско излагање
РАБРОВО 04018 10-2964/1 15.12.1993 77/1993 систематско излагање
СОБРИ 04019 10-335/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ТЕРЗЕЛИ 04020 10-1016/1 19.04.1996 19/1996 систематско излагање
ЧАЛАКЛИ 04021 10-1720/1 29.07.1994 40/1994 систематско излагање
ЧЕСТЕВО 04022 10-1614/1 28.06.1995 32/1995 систематско излагање