Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Битола

Одделение за катастар на недвижности Битола

Адреса: ул. Климент Охридски б.б.
Телефон: 047-228-860
Е-маил: m.culakovska@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Мирјана Чулаковска
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Битола

АЛИНЦИ02001без архивски
број10.09.199447/1994систематско излагање

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АРМАТУШ 02002 09-2892/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
БАЧ 02003 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАРЕШАНИ 02004 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАЛДОВЕНЦИ 02005 09-3637/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
БЕРАНЦИ 02006 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БИСТРИЦА 02007 09-18571/1 27.11.2009 143/2009 систематско излагање
Бистрица-вонград 02507 09-7646/1 30.05.2008 67/2008 конверзија
БИЉАНИК 02009 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
БРАТИН ДОЛ 02010 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БРОД 02011 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БРУСНИК 02012 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БРНИК 02013 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
БУДИМИРЦИ 02014 09-3639/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
БУДАКОВО 02015 10-2544/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
БУКОВО 02016 09-8993/1 10.06.2010 78/2010 систематско излагање
ВАШАРЕЈЦА 02017 10-2802 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
ВЕЛУШИНА 02018 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВЕЛЕСЕЛО 02019 09-5721/1 20.12.2000 108/2000 систематско излагање
ВРАЊЕВЦИ 02020 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
ГАБАЛАВЦИ 02021 без архивски
број
20.05.1993 31/1993 систематско излагање
ГЕРМИЈАН 02022 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГНИЛЕШ 02023 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГНЕОТИНО 02024 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ГОРНО ОРИЗАРИ 02025 10-1155/1 18.04.1997 18/1997 систематско излагање
ГОРНО СРПЦИ 02026 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГОРНО ОРЕХОВО 02027 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГОРНО АГЛАРЦИ 02028 10-898/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ГОПЕШ 02029 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГРАЕШНИЦА 02030 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГРАДЕШНИЦА 02031 09-3641/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ГРУНИШТА 02032 09-3636/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ГРУМАЗИ 02033 09-4792/1 24.10.2000 85/2000 систематско излагање
ДАЛБЕГОВЦИ 02034 10-900/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ДЕДЕБАЛЦИ 02035 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДИХОВО 02036 09-6860/1 03.05.2010 61/2010 систематско излагање
Дихово-вонград 02536 09-7580/1 14.05.2010 67/2010 конверзија
ДОБРОМИРИ 02037 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОБРОВЕНИ 02038 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ДОБРУШЕВО 02039 09-16012/1 16.10.2009 126/2009 систематско излагање
Добрушево-вонград 02539 09-16013/1 16.10.2009 126/2009 конверзија
ДОЛНО АГЛАРЦИ 02040 10-897/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ДОЛНО СРПЦИ 02041 10-1321/1 05.06.1996 27/1996 систематско излагање
ДОЛЕНЦИ 02042 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНО ОРИЗАРИ 02043 10-1723/1 20.06.1997 28/1997 систематско излагање
ДОЛНО ОРЕХОВО 02044 09-2641/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ДРАГОШ 02045 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ДРАГАРИНО 02046 10-723/1 22.02.1993 9/1993 систематско излагање
ДРАГОЖАНИ 02047 10-723/1 22.02.1993 9/1993 систематско излагање
ДРЕВЕНИК 02048 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
ЃАВАТО 02049 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЕГРИ 02050 10-759/1 04.03.1993 12/1993 систематско излагање
ЖАБЕНИ 02051 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЖИВОЈНО 02052 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЗЛОКУЌАНИ 02053 02-5665/1 18.07.02006 83/2006 конверзија
ЗОВИЌ 1 02054 09-2949/1 15.06.2000 47/2000 систематско излагање
ЗОВИЌ 2 02055 09-2636/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ИВАЊЕВЦИ 02056 10-2800 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
ИВЕНИ 02057 09-2638/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
КАРАМАНИ 02058 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 систематско излагање
КАЖАНИ 02059 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КАНИНО 02060 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КИШАВА 02061 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КРКЛИНО 02062 10-420/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
КРСТОАР 02063 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КРЕМЕНИЦА 02064 10-895/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
КРАВАРИ 02065 09-15589/1 09.10.2009 123/2009 систематско излагање
Кравари-вонград 02565 09-15588/1 09.10.2009 123/2009 конверзија
КУКУРЕЧАНИ 02066 10-2561/1 08.11.1995 53/1995 систематско излагање
ЛАВЦИ 02067 09-5412/1 28.12.1999 84/1999 систематско излагање
ЛАЖЕЦ 02068 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛЕРА 02069 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛИСОЛАЈ 02070 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
ЛОГОВАРДИ 02071 10-1354/1 04.05.1993 28/1993 систематско излагање
ЛОПАТИЦА 02072 без архивски
број
10.09.1994 69/1994 систематско излагање
ЛОЗНАНИ 02073 10-2727/1 30.12.1994 69/1994 систематско излагање
МАКОВО 02074 09-2639/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
МАГАРЕВО 02075 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МАЛОВИШТЕ 02076 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МЕГЛЕНЦИ 02077 09-2640/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
МЕТИМИР 02078 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
МОГИЛА 02079 09-6410/1 26.04.2010 57/2010 систематско излагање
Могила-вонград 02579 09-8019/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
МОЈНО 02080 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МУСИНЦИ 02081 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НИЖЕПОЛЕ 02082 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
НОВАЦИ 02083 09-7898/1 20.05.2010 70/2010 систематско излагање
Новаци-вонград 02583 09-8020/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
НОВОСЕЛАНИ 02084 10-2728/1 30.12.1994 65/1994 систематско излагање
НОШПАЛ 02085 10-2546/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
ОБЛАКОВО 02086 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ОЛЕВЕНИ 02087 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОПТИЧАРИ 02088 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОРЛЕ 02089 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ОСТРЕЦ 02090 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАРАЛОВО 02091 09-5720/1 20.12.2000 108/2000 систематско излагање
ПЕТАЛИНО 02092 09-2637/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ПОДИНО 02093 10-2547/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
ПОЛОГ 02094 09-3638/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ПОЕШЕВО 02095 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПОРОДИН 02096 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПУТУРУС 02097 10-893/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
РАДОБОР 02098 10-896/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
РАПЕШ 02099 09-2950/1 15.06.2000 47/2000 систематско излагање
РАМНА 02100 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
РАШТАНИ 02101 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
РИБАРЦИ 02102 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
РОТИНО 02103 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СВЕТО ТОДОРИ 02104 10-2657/1 10.11.1993 68/1993 систематско излагање
СВИНИШТЕ 02105 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СЕКИРАНИ 02106 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
СКОЧИВИР 02107 09-5032/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
СЛИВИЦА 02108 09-3640/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
СНЕГОВО 02109 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СОВИЌ 02110 09-4791/1 24.10.2000 85/2000 конверзија
СТАРАВИНА 02111 09-2891/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
СТАРО ЗМИРНОВО 02112 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СТРЕЖЕВО 02113 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СУВО ДОЛ 02114 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ТЕПАВЦИ 02115 09-5458/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
ТРАП 02116 10-899/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ТРНОВО 02117 09-16630/1 26.10.2009 129/2009 систематско излагање
Трново-вонград 02617 09-16629/1 26.10.2009 129/2009 конверзија
ТРН 02118 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
ТРНОВЦИ 02119 10-424/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ЦАПАРИ 02120 09-14713/1 16.09.2009 115/2009 систематско излагање
Цапари-вонград 02620 09-14714/1 16.09.2009 115/2009 конверзија
ЦРНИЧАНИ 02121 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЦРНОВЕЦ 02122 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЦРНОБУКИ 02123 09-4367/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ЧАРЛИЈА 02124 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БИТОЛА 1/2 02800 09-4130/1
09-2909/1
15.09.2000
07.06.2001
споено 14.02.2003
75/2000
43/2001
систематско излагање
БИТОЛА 3 02803 09-1174/1 29.01.2008 14/2008 систематско излагање
БИТОЛА 4 02804 09-83/2 13.01.2010 4/2010 систематско излагање
БИТОЛА 5 02805 09-2459/2 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
Битола-вонград 02008 09-10914/1 12.07.2010 93/2010 конверзија