Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Берово

Одделение за катастар на недвижности Берово

Адреса: ул. Димитар Влахов бр.4
Телефон: 033-471-231
Е-маил: a.rajkovski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Ангелко Рајковски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Берово

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БЕРОВО 01001 09-19442/1 14.12.2009 148/2009 систематско излагање
Берово-вонград 01501 09-6941/1 16.05.2008 62/2008 конверзија
БУДИНАРЦИ 01002 10-2353 12.10.1995 48/1995 систематско излагање
ВЛАДИМИРОВО 01003 09-18439/1 30.12.2010 171/2010 систематско излагање
ДВОРИШТЕ 01004 09-2633/1 30.03.2006 39/2006 систематско излагање
МАЧЕВО 01005 10-723/1 01.03.1993 9/1993 систематско излагање
НЕГРЕВО 01006 без архивски
број
01.10.1993 59/1993 систематско излагање
МИТРАШИНЦИ 01007 10-592/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ПАНЧАРЕВО 01008 10-2667/1 28.12.1994 68/1994 систематско излагање
ПЕХЧЕВО 01009 09-4504/1 03.11.1999 70/1999 систематско излагање
РАТЕВО 01010 09-6937/1 25.10.2005 90/2005 систематско излагање
РОБОВО 01011 09-11828/1 31.10.2007 132/2007 систематско излагање
РУСИНОВО 01012 09-7291/1 07.11.2005 95/2005 систематско излагање
СМОЈМИРОВО 01013 09-13356/1 25.09.2008 121/2008 систематско излагање
Смојмирово-вонград 01513 09-13354/1 25.09.2008 121/2008 конверзија
УМЛЕНА 01014 09-2889/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
ЦРНИК 01015 10-2782/1 01.12.1993 71/1993 систематско излагање
ЧИФЛИК 01016 без архивски
број
01.10.2002 75/2002 систематско излагање