Завршени проекти

Завршени проекти

Завршени проекти

 

Проект „Инспирација“ (INSPIRATION)

 

Инспире

 

Проект – Оптимизирана употреба на веродостојни и сигурни просторни податоци– донација финансирана од Кралството Холандија

 

Катастар на недвижности и регистрација – дополнително финансирање

 

Катастар на недвижности и регистрација-завршен


Зајакнување на институционалните капацитети на Државниот завод за геодетски работи 2005-2008

 

Зајакнување на капацитетите за спроведување на стратешкиот план на АКН 2009 -2012

 

Техничка помош поврзана со процесот на производството на дигитални планови, бизнис-развој и ИТ-стратегија

 

Завршен извештај за Холандскиот проект за техничка помош поврзана со процесот на производството на дигитални планови, бизнис-развој и ИТ-стратегија

 

Изработка на основна државна карта за ГИС 

 

Глобална карта на светот

 

Катастар на недвижности и регистрација – Куманово

 

Изготвување стратегија за трансформација на македонскиот државен координатен систем во глобален координатен систем

 

Трансфер на знаење и технологија за изработка на дигитални топографски карти во поситни размери

 

Инфраструктура на просторни податоци во земјите од Западен Балкан – ИНСПИРАЦИЈА ПРОЕКТ  

 

Проект „изработка на стратегија за НИПП”

 

Натпревар на идеи