Актуелни проекти » Проект СПАТИАЛ 2 – „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“

Проект СПАТИАЛ 2 – „Зајакнување на професионалниот пристап до информациите за земјиштето во регионот на Западен Балкан“

Целта на проектот СПАТИАЛ II, кој ќе се спроведува во периодот од 1 февруари 2020 година, до 31 декември 2022 година, е да се зајакне професионалниот пристап до информации за недвижностите на земјите од Западен Балкан.

Проектот е дел од претпристапната програма МАТРА и ги поддржу-ва активностите кои ги зајакнуваат односите меѓу Холандија и земјите од МАТРА. Ова е прв проект наменет за подобрување и хармонизација на геопросторни информации меѓу земјите од Западен Балкан.

Организациите вклучени во регистарот на земјиштето и катастарот се клучни во обезбедувањето високо-квалитетни геопросторни информации. Таков е случајот во земјите членки на ЕУ, но и во земјите од Западен Балкан. Овие организации ќе бидат овластени за доставување на просторни информации до општеството.

Проектот ќе придонесе за поддршка на националните агенции за мапирање, катастар и регистар на земјиште во:

 • Ефективното управување со геопросторни информации;
 • Зголемениот капацитет, способност и трансфер на знаење;
 • Интегрираните геопросторни информативни системи и услуги;
 • Подобрениот економски поврат на инвестициите;
 • Програмите за одржливо образование и обука;
 • Препорачаната меѓународна соработка и партнерства;
 • Зајакнатиот национален ангажман и комуникација;
 • збогатената општествена вредност и придобивки;

Проектот ќе ја поддржи Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија во следните сегменти:

 • Регистар на адреси: дефинирање на ланци за снабдување со податоци и испорака и интеграција на податоците;
 • Топографски карти: создавање подобри можности за иновации и креативност за да се премости дигиталниот јаз;
 • Институционален развој: промовирање на модел на управување за институционално зајакнување на АКН и креирање на бизнис средина за соработка при споделување на податоците со други институции.

Проектот СПАТИАЛ II предвидува три вида активности за подобрување на капацитетот на националните агенции за мапирање и катастар и регистар на земјиште во регионот на Западен Балкан. Ќе бидат подржани:

 • Регионални работилници
 • Стручни мисии
 • Студиски посети на холандскиот катастар.

СПАТИАЛ II е проект кој ќе се спроведува до крајот на 2022 година и ќе придонесе во зајакнувањето на професионалниот пристап до информации за земјиштето во балканскиот регион. Во проектот е вклучена и Република Северна Македонија, преку Агенцијата за катастар на недвижности.

Дополнителни линкови:

Обуки: Видео материјали