Përdoruesit profesionistë » Regjistri i çmimeve dhe dhënia me qira e patunshmërive

Regjistri i çmimeve dhe dhënia me qira e patunshmërive

Agjencia për kadastër të patundshmërisë  më 18 mars viti 2015 ka themeluar Regjistrin e çmimeve dhe qirave që qytetarëve të Maqedonisë u lejojnë qasje në të gjitha informatat në lidhje me transaksionet rreth patundshmërive. Përmes GIS portalit të Agjencisë, qytetarët mund të marrin të gjitha informacionet në lidhje me një transaksion, pra vendndodhjen e saj mikro lokacionin, komunën kadastrore në cilin territor është bërë transaksion , lloji i transaksionit (shitje, qira, etj), vlera, valuta në të cilën është shprehur vlera, sipërfaqja e parcelës,ngastrës dhe data kur është realizuar transaksioni.

Deri në fillimin e zbatimit të Regjistrit të çmimeve dhe patundshmërive, të gjithë personat fizik ose juridik që dëshironin të blinin ose shisnin pasuri, ose të jepnin me qira ose dhënien me qira të pasurive të patundshme, ballafaqoheshin me problemin e numrit të pamjaftueshëm të të dhënave dhe informatave mbi çmimet nga tregu i patundshmërisë mbështetej në të dhëna jo të besueshme dhe jozyrtare nga njerëzit ose personat juridik që blejnë ose shesin prona.

Për të lejuar qasje publike në këtë informacion, Agjencia për kadastër të patundshmërisë bëri  analizën e parë të situatës në Maqedoni dhe ndryshimin e Ligjit për kadastër të patundshmërisë. Ndryshimet e Ligjit për kadastër të patundshmërive miratuar në prill të vitit 2013 ( “Gazeta Zyrtare” 55/2013), Agjencia është përgjegjëse për krijimin e një sistemi për vlerësimin  masiv. Implementimi i projektit ka filluar hartimin e një studimi në futjen e një sistemi për vlerësimin masiv të  patundshmërive në vend nga ana e ekspertit Dushan Mitroviq nga Sllovenia, i cili së bashku me ekipin e përzgjedhur nga Agjencia filloi operacionet në shtator të vitit 2013. Studimi mundësoi udhëzime të hollësishme mbi krijimin e një sistemi për vlerësimin masiv, analizë të hollësishme të situatës në vend, kryesisht në fushën e tregut të pronës dhe pagesën e tatimit në pronë dhe të tregtisë, një plan veprim i detajuar me aktivitete përshkruese, për të krijuar një sistem për një vlerësim masiv të pasurive të paluajtshme. Një nga problemet kryesore që dolën nga analiza ishte transparenca e ulët e tregut të pronës, një numër i vogël i informimit të opinjonit në lidhje me patundshmëritë, vlerën e tyre, karakteristikat, dhe informarmatat në lidhje me atraktivitetin e një vend të caktuar.

Me qëllim të rritjes së transparencës së tregut  të patundshmërisë ka bërë ndryshime në Ligjin për kadastër të patundshmërive ( “Gazeta Zyrtare” 115/2014) ku u miratua në gusht të vitit 2014, dhe  u bë Agjencia përgjegjëse për vendosjen dhe mbajtjen e regjistrit të çmimeve dhe qiratë. Regjistri i çmimeve dhe me qira është një regjistër publik i cili regjistron të gjitha transaksionet në  patundshmëri, çmimi që është i  përfshirë në bazë ligjore për tregti të patundshmërive, si dhe të dhëna të tjera të përfshira në deklarata e dhëna nga shitësi /dhënia me qira e pronës e vërtetuar nga noteri.

Në mars të vitit 2015, mënyrën e mbajtjes, formës dhe përmbajtjes së regjistrit të çmimeve dhe qirave , formën dhe përmbajtjen e deklaratës së dhënë nga shitësi / qiradhënësit e noterizuar është e rregulluar në Rregulloren për drejtimin formën dhe përmbajtjen e regjistrit të çmimeve , qiratë si dhe formën dhe përmbajtjen e deklaratës së dhënë nga shitësi / qiradhënësi verifikuar nga noteri, i shpallur në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Maqedonisë nr. 40 më 03.13.2015, si dhe për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e mbajtjes, formën dhe përmbajtjen e regjistrit të çmimeve dhe qirave dhe formën dhe përmbajtjen e deklaratës dhënë nga shitësi / qiradhënësit verifikuar nga noteri shpallur në “Gazetën Zyrtare” të RM nr. 64 nga 21.4.2015..

Në këtë periudhë, Departamenti i vlerësimit masiv në nivel qendror u krijua si pjesë ekzistues integrale e Sektorit për Geomatikës . Ekzistojnë 5 referent në departament, të cilët janë përgjegjës për verifikimin e çdo transaksioni veçmas, si dhe për mirëmbajtjen dhe azhurnimin e Regjistrit të çmimeve dhe qirasë.

Pas krijimit të të gjitha kushteve teknike dhe ligjore, më 18 mars të vitit 2015, me regjistrimin e parë të transaksionit për shitje dhe blerje, është themeluar Regjistri i çmimeve dhe qirasë.

Gjatë një periudhe prej 4 muajsh, përkatësisht nga 18.03.2015 deri në 17.07.2015, në Regjistrin e çmimeve dhe qirave janë regjistruar 7233 transaksione në tërë Republikën e Maqedonisë në lidhje me blerjen e pasurive të patundshme, dhënia me qira e pasurive të patundshme, blerje nga Republika e Maqedonisë shitje përmes ankandit dhe blerjes nga investitor. Nëse ju ndani numrin e transaksioneve dhe llojet e transaksioneve, atëherë ajo mund të vërehet se 55% ose 3994 transaksionet e shitjes së patundshmërive, 42% dhe 3008 transaksione llogariten për blerjen dhe një pjesë të vogël, gjegjësisht 123 llogariten për blerje që janë pronësi e  Republikës së Maqedonisë, 98 për shitjen e patundshmërive nga investitorët dhe vetëm 10 transaksione lidhen me shitjen përmes ankandit.

Përveç qytetarëve, një numër i madh i institucioneve dhe bizneseve private do të përfitojnë nga ky regjistër. Për këtë qëllim u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit me Odën e Vlerësuesve të Republikës së Maqedonisë, e cila do të krijojë një bazë të dhënash për vlerësimet e pasurive të paluajtshme në Republikën e Maqedonisë.

Bashkëpunimi në mes të Odës së Vlerësuesve të Republikës së Maqedonisë dhe Agjencisë së kadastrës së patundshmërisë do të realizohet përmes:

krijimin dhe mirëmbajtjen e një baze të dhënash të vlerësimeve;
pjesëmarrje në pilot- projektin për vlerësime masive të patundshmërive;
zhvillimi i trajnimeve në fushën e vlerësimit, domethënë vlerësimi masiv i patunshmërive;
dorëzimin e të dhënave që mund të jenë me rëndësi për punën e Odës dhe të AKP-së;
aktivitete të tjera të interesit të ndërsjellë që rrjedhin nga kompetencat e të dy institucioneve;
për të zbatuar Memorandumin për Bashkëpunim, AKP-ja do të krijojë dhe mbajë bazën e të dhënave të vlerësimit dhe do të sigurojë qasje të lirë në bazën e të dhënave për vlerësuesit.

Gjatë vlerësimit, vlerësuesit që janë anëtarë të Odës do të mundin  të përdorin të dhënat falas, nga baza e të dhënave për vlerësim.

Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.07.2019 – 30.09.2019 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.04.2019 – 30.06.2019 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.01.2019 – 31.03.2019 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.10.2018 – 31.12.2018 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.07.2018 – 30.09.2018 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.04.2018 – 30.06.2018 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.01.2018 – 31.03.2018 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.10.2017 – 31.12.2017 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.06.2017 – 30.09.2017 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.03.2017 – 30.06.2017 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.01.2017 – 31.03.2017 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.10.2016 – 31.12.2016 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.07.2016 – 30.09.2016 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.04.2016 – 30.06.2016 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.01.2016 – 31.03.2016 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 01.09.2015 – 31.12.2015 (.pdf)
Raport nga regjistri i çmimeve dhe qirasë për periudhën 18.03.2015 – 31.08.2015 (.pdf)