Përdoruesit profesionistë » E-kat sporteli

E-kat sporteli

Për nevojat e përdoruesve profesional të jashtëm të AKP-së në aplikacionin ,,e kat sporteli“ mund të kërkohen dhe të jepen të dhëna për sistemin gjeodezik –kadastror të Agjencisë për kadastar të patundshmërisë.

Udhëzimet për përdoruesit e sporteleve elektronike të datës 15.10.2017 

Shkaku i detyrueshëm i përmirësimit të standardeve të sigurisë pagesa bëhet me kartë ndërkombëtarë PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) , i cili i referohet kartave të pagesave në internet online, qendra e përpunimit të Casys-it e përdorur në sportelin elektronik për pagesën e shërbimeve për Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive , fillimisht që më 15 tetor të vitit 2017 do të duhet të bëhet nga shfletuesi i internetit që detyrimisht përdoret protokoli i sigurisë TLS 1.2.

Nëqoftëse jeni përdorues i Java Tokenit, për të përdorur sistemin elektronik, është e nevojshme që tokenin tuaj me certifikatë të zëvendësoni tek autoritetet e autorizuar më së voni deri më 15.10.2017.

Raportimi i plotë dhe udhëzimet për përdimin (.pdf)
Udhëzime për të kontrolluar nëse përdoruesi përdor Java tokenin (.pdf)
Udhëzime për konfigurim të shfletuesit të internetit Mozilla Firefox për qasje “E-kat sportelin” të AKP (.pdf)

 

Informata të përgjithshme për përdoruesit e sportelit elektronik të AKP-së
(kontraktimi i marrëveshjes, instalim i tokenit, doracakë për përdorimin e moduleve)

Për të hyrë në “e-kat sportelin”, përdoruesi duhet të sigurojë pajisje kompaktibile, si: kompjuter me sistem Windows XP operativ ose verzionin më të ri, skaner për të eksportuar formatim pdf, qasje në internet me shpejtësi prej të paktën 2 Mbps certifikatë digjitale e autorizuar dhe kartelë të pagesës Casys, softuere Acrobat Reader versioni 11 dhe shfletuesi Mozilla Firefox versioni 24.

Hapat për lidhjen e kontratës për përdorimin e aplikacionit “e-kat sportelit” (.pdf)

Për të qenë përdorues të ,,e -kat sportelit“ është e nevojshme që të plotësohen dokumentet për regjistrim:

Kërkesë për qasje në shërbimin “e-kat sportelin ” (regjistrim) .pdf
Shtojcat 1 dhe 2 të Marrëveshjes për përdorimin e “e-kat sportelit” .pdf
Kërkesë për qasje në shërbimin WATCH DOG (.pdf)

Për përdorimin e aplikacionit “e-kat sporteli” i Agjencisë së kadastrës të patundshmërisë, është e nevojshme të nënshkruhet një kontratë e përshtatshme:

Kontrata për përdorimin e “e-kat sporteli” për përdoruesit profesionistë – noterët, përmbaruesit, bankat, kompanitë private gjeodezike etj. (.pdf)
Kontrata për përdorimin e “e-kat sporteli” për përdoruesit profesionistë – vlerësuesit (.pdf)
Marrëveshje për përdorimin e shërbimit WATCH DOG (.pdf)

Udhëzimet për përdorimin e moduleve të “e-kat sporteli” mund të shkarkohen nga linqet e mëposhtme:

Udhëzuesi i instalimit për Gemalto .NET token (.pdf)
Udhëzues për leximin e numrit serik të çertifikatës (.pdf)
Udhëzimet e instalimit dhe lidhjet me VPN klient (.pdf)

Instalimet janë në dispozicion në linqet e mëposhtme:

  1. Any Connect VPN клиент (Shkarko instalimin)
  2. Shfletues (Shkarko instalimin)
  3. Gemalto Classis Client (Shkarko instalimin)
  4. Gemalto .NET (Shkarko instalimin)
  5. TeamViewer (Shkarko instalimin)

Udhëzimet për përdorimin e moduleve të “e-kat sporteli” mund të shkarkohen nga linqet e mëposhtme:

Udhëzues për përdorimin e modulit E-Fletë pronësia (.pdf)
Udhëzues për përdorimin e modulit E-Bazë ligjore (.pdf)
Udhëzues për përdorimin e modulit E-Elaborat gjeodzik (.pdf)
Udhëzues për lëshimin e të dhënave për përpunimin digjital (.pdf)

Nëse jeni një përdorues i regjistruar, ju lutemi hyni këtu.

Për secilin lëshim të shërbimit (çertifikatën e pronësisë) nga aplikacioni “e-kat sporteli”, ju duhet të plotësoni aplikacionin (për të shkarkuar formularin klikoni këtu). Kërkesat janë të nevojshme në arkivin tuaj.