Përdoruesit profesionistë » E-kat sporteli

E-kat sporteli

Për nevojat e përdoruesve profesional të jashtëm të AKP-së në aplikacionin ,,e kat sporteli“ mund të kërkohen dhe të jepen të dhëna për sistemin gjeodezik –kadastror të Agjencisë për kadastar të patundshmërisë.

Udhëzimet për përdoruesit e sporteleve elektronike  të datës 15.10.2017

Shkaku i detyrueshëm i  përmirësimit të standardeve të sigurisë   pagesa bëhet me kartë ndërkombëtarë PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)  , i cili i referohet kartave të pagesave në internet online, qendra e përpunimit të Casys-it e përdorur në sportelin elektronik për pagesën e shërbimeve për Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive ,  fillimisht që më 15 tetor të vitit 2017 do të duhet të bëhet nga  shfletuesi i  internetit që  detyrimisht  përdoret protokoli i sigurisë TLS 1.2. Nëqoftëse jeni  përdorues i Java Tokenit, për  të përdorur sistemin elektronik , është e nevojshme që tokenin tuaj me certifikatë të zëvendësoni tek  autoritetet e autorizuar më së voni deri më 15.10.2017.

Raportimi i plotë dhe udhëzimet për përdimin (.pdf)
Udhëzime për të kontrolluar nëse përdoruesi përdor Java tokenin (.pdf)
Udhëzime për konfigurim të shfletuesit të internetit Mozilla Firefox për qasje “E-kat sportelin” të AKP (.pdf)

Informata të përgjithshme për përdoruesit e sportelit elektronik të AKP-së (kontraktimi i marrëveshjes, instalim i tokenit, doracakë për përdorimin e moduleve)
Për të hyrë në “e-kat sportelin”, përdoruesi duhet të sigurojë pajisje kompaktibile, si: kompjuter me sistem  Windows XP operativ ose verzionin më të ri, skaner  për të eksportuar  formatim pdf, qasje në internet me shpejtësi prej të paktën 2 Mbps certifikatë digjitale e autorizuar dhe kartelë të  pagesës  Casys, softuere Acrobat Reader versioni 11 dhe shfletuesi Mozilla Firefox versioni 24.

Hapat për lidhjen e kontratës për përdorimin e aplikacionit “e-kat sportelit” (.pdf)

Për të qenë përdorues të ,,e -kat sportelit“ është e nevojshme që të plotësohen dokumentet për regjistrim :

Kërkesë për qasje në shërbimin “e-kat sportelin ” (regjistrim) .pdf
Shtojcat 1 dhe 2 të Marrëveshjes për përdorimin e “e-kat sportelit” .pdf
Kërkesë për qasje në shërbimin WATCH DOG (.pdf)

Për përdorimin e aplikacionit “e-kat sporteli” i  Agjencisë së kadastrës të patundshmërisë,  është e nevojshme të nënshkruhet një kontratë e përshtatshme:

Kontrata për përdorimin e “e-kat sporteli” për përdoruesit profesionistë – noterët, përmbaruesit, bankat, kompanitë private gjeodezike etj. (.pdf)
Kontrata për përdorimin e “e-kat sporteli” për përdoruesit profesionistë – vlerësuesit (.pdf)
Marrëveshje për përdorimin e shërbimit WATCH DOG (.pdf)

Udhëzimet për instalimet e nevojshme që duhet të bëhen për të lejuar qasjen në aplikacionin “e-kat sporteli” mund të shkarkohen nga linqet e mëposhtme:

Udhëzuesi i instalimit për Gemalto .NET token (.pdf)
Udhëzues për leximin e numrit serik të çertifikatës (.pdf)
Udhëzimet e instalimit dhe lidhjet me VPN klient (.pdf)

 Instalimet janë në dispozicion në linqet e mëposhtme:

  1. Any Connect VPN (Shkarko instalimin)
  2. Internet Browser Mozilla Firefox (Shkarko instalimin)
  3. Java runtime (Shkarko instalimin)
  4. Gemalto Classis Client (Shkarko instalimin)
  5. Gemalto .NET (Shkarko instalimin)
  6. TeamViewer (Shkarko instalimin)

Udhëzimet për përdorimin e moduleve të “e-kat sporteli” mund të shkarkohen nga linqet e mëposhtme:

Udhëzues për përdorimin e modulit E-Fletë pronësia (.pdf)
Udhëzues për përdorimin e modulit E-Bazë ligjore (.pdf)
Udhëzues për përdorimin e modulit E-Elaborat gjeodzik (.pdf)
Udhëzues për lëshimin e të dhënave për përpunimin digjital (.pdf)

Nëse jeni një përdorues i regjistruar, ju lutemi hyni këtu.

Për secilin lëshim të shërbimit (çertifikatën e pronësisë) nga aplikacioni “e-kat sporteli”, ju duhet të plotësoni aplikacionin (për të shkarkuar formularin klikoni këtu).). Kërkesat janë të nevojshme në arkivin tuaj.