Parashtrimi organizativ » Këshilltarët shtetërorë

Këshilltarët shtetërorë

Këshilltari shtetërorë për punët e gjeodezisë
Sanja Vollkanova – Zllatanovska s.volkanova@katastar.gov.mk 075/226-068
Këshilltari shtetërorë për gjeomatikë
Sonja Dimova s.dimova@katastar.gov.mk 075/364-723
Këshilltari shtetërorë për gravimetri dhe gjeodezi satelitore
Sasho Dimeski s.dimeski@katastar.gov.mk 075/402-059
Këshilltari shtetërorë për kontrollim dhe mbikëqyrje
Maja Stojçevska m.stojcevska@katastar.gov.mk 076/445-562
Këshilltari shtetërorë për koordinim të aktiviteteve ndërkombëtare dhe kombëtare dhe
Tatjana Cenova – Mitrevska t.cenova@katastar.gov.mk 075 230-573
Lidija Kërstevska l.krstevska@katastar.gov.mk 075/402-058
Këshilltari shtetërorë për planifikim dhe menaxhim me resurset njerëzore
Nada Vellkoska n.velkoska@katastar.gov.mk 075/402-062
Këshilltari shtetërorë për çështjet nga fusha e kadastrës së patundshmërive
Zoran Cvetanovski z.cvetanoski@katastar.gov.mk 075/217-012
Zoranço Mukanov z.mukanov@katastar.gov.mk 075/217-010
Zoran Buzliev z.buzliev@katastar.gov.mk 075/276-482