Dita e themelimit të Infrastrukturës kombëtare e të dhënave hapësinore

Dita e themelimit të Infrastrukturës kombëtare e të dhënave hapësinore

Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut më 24 shkurt të vitit 2020, në Shkup, publikisht, përpara njëzet institucioneve profesioniste që e përbëjnë Infrastrukturën kombëtare e të dhënave hapësinore (IKDHH) para të ftuarve nga shteti jonë dhe i Suedisë, ku 24 shkurti u promovua si Ditë e IKDHH në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Funksionimi i IKDHH Infrastrukturës kombëtare për të dhënat hapësinore është e rregulluar me Ligjin për Infrastrukturën kombëtare e të dhënave hapësinore. Ky ligj është në përputhje me Direktivën Evropiane nr. 2007/2 / EC (INSPIRE). Përfaqëson një grup meta të dhëna, grupe të dhënash hapësinore dhe shërbime për të dhënat hapësinore, teknologjive, marrëveshjeve të shkëmbimit, qasjes dhe përdorimit, mekanizmave, proceseve dhe procedurave për koordinim dhe monitorim.

Agjencia e kadastrit të paluajtshmërive është përgjegjëse për krijimin dhe ruajtjen e qasjes në gjeoportalin IKDHH, si dhe për mirëmbajtjen e shërbimeve të meta të dhënave, mirëmbajtjen e një regjistri meta të dhëna si dhe trajnime përkatëse.

Brenda Gjeoportalit kombëtar, të gjithë anëtarët e Këshillit IKDHH të cilët kanë në dispozicion të dhënat hapësinore janë të detyruar të publikojnë meta të dhëna, përmbledhjen e të dhënave hapësinore si dhe shërbimet e të dhënave hapësinore. Publikimi i meta të dhënave, përmbledhje e të dhënave hapësinore si dhe shërbimet e të dhënave hapësinore, kryhen në përputhje me standardet kombëtare dhe evropiane si standarde të pranuara – INSPIRE.

Drejtori i Agjencisë së kadastrit të patundshmërive i Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Boris Tunxhev, hapi ngjarjen dhe tha: “Të dhënat gjeohapësinore janë pjesë e agjendës së Kombeve të Bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030, e cila bën thirrje për veprimtari të koordinuara globalisht në proces. mbledhjen dhe integrimin e të dhënave të reja. Roli i këtyre të dhënave është rritur plotësisht, pasi që ato mundësojnë zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat dhe përforcojnë qasjen në platformat e të dhënave gjeohapësinore.

Dita e IKDHH –së në Maqedoninë e Veriut do të jetë më 24 shkurt. Në këtë ditë, do të ndahen arritjet, por edhe do të bëhen debate serioze për nevojat, për rritje të mëtejshme dhe promovimin e IKDHH-së, “shtoi Tunxhev, duke njoftuar se Dita e IKDHH në vendin tonë do të jetë tradicionale.

Qëllimi i shpalljes së kësaj Dite të IKDHH është që çdo vit pasues në këtë ditë, Subjektet IKDHH dhe palët e interesuara do të kenë mundësinë të mblidhen së bashku në një vend dhe të diskutojnë mbi aktualitetet e IKDHH, të prezantojnë rezultatet e arritura dhe të gjejnë forcat e përbashkëta për të tejkaluar dobësitë e zbuluara