Njoftim për trajnim të gjeodetëve të autorizuar

Njoftim për trajnim të gjeodetëve të autorizuar

Agjencia për kadastrin të patundshmërive organizon trajnime shtesë për vitin 2019, që ju dedikohet tregtarëve individualë gjeodetëve të autorizuar, për temat e mëposhtme:

“RISITË NË SISTEMIN MAKPOS”
dhe
“PROJEKTI LiDAR”

Trajnimi do të mbahet më 29.01.2020 (e Mërkurë), në Qendrën e Trajnimit AKP-së.

Njoftimi i plotë është në dispozicion në linkun vijues.